Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi 2/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Známka dobrej predvídavosti

Klásť dôraz na psychohygienu v pozícii vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca zohráva v dnešnej dobe kľúčovú úlohu. Duševné zdravie nielen žiakov, ale aj pedagogických a odborných zamestnancov netreba podceňovať. Využívať pomoc odborníkov, z ktorých každý v svojej oblasti záujmu má na to oprávnenie, môže byť známkou dobrej predvídavosti. Odborné rady a usmernenia ponúkame aj v časopise Manažment školy v praxi č. 2.

Matej Drotár sa v príspevku s názvom „Pracovný poriadok v podmienkach škôl a školských zariadení“ venuje tejto aktuálnej téme. V príspevku sa zameriava na charakteristiku pracovného poriadku z hľadiska jeho obsahu a bližšie sa pozrel aj na vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Ingrid Konečná Veverková sa vo svojom článku venuje finančnému riadeniu škôl a školských zariadení, pričom vychádza z ich právneho postavenia a formy hospodárenia. Upozorňuje na základné práva a povinnosti školy a školského zariadenia ako samostatného právneho subjektu v systéme finančného riadenia.

„Povinná školská dochádzka podľa školského zákona“ je názov druhej časti príspevku Ivany Gerdovej. Ponúka v ňom prehľad foriem plnenia povinnej školskej dochádzky. Zameriava sa na individuálne vzdelávanie a ďalšie formy osobitného spôsobu školskej dochádzky vyplývajúcej z novely školského zákona prijatej 1. januára 2022.

Jana Galeštoková ponúka čitateľom pomôcku pre evalváciu a autoevalváciu riadenia, resp. manažovania materskej školy. Opiera sa o analýzu a štúdium profesijných štandardov. Prináša vlastné portfólio manažmentu a návrh na evalváciu či autoevalváciu vlastného riadenia materskej školy. Podrobnejšie analyzuje štandardy, informuje aj o tom, ako zaznamenávať, evidovať
a zhodnotiť vlastnú činnosť.

Rola riadiaceho pracovníka a jej dimenzie predstavujú rozmer zvnútornenia a osvojenia si typu spôsobu správania, ktoré vyplýva z pozície, ktorú zastáva. Úspešne zvládať jednotlivé role nie je samozrejmosťou, jej kvalitnému zvládaniu sa treba učiť. Téme sa venuje Tatiana Soroková, ktorá zdôrazňuje, že „prijatím role vedúceho pracovníka by mala automaticky nastať u jedinca sebareflexia a autokorekcian správania, aby daný jedinec pochopil a dokázal skĺbiť všetky roly tak, aby nedochádzalo k ich disproporcii.“

„Stresujúce podmienky v škole a nepredvídateľné situácie z práce učiteľov a vedúcich zamestnancov nezmiznú. Skôr môžeme očakávať, že sa s nimi budeme stretávať častejšie. Treba s tým počítať, pripraviť sa na takého záťaže a problémy a naučiť sa takejto realite čeliť“, píše Gabriela Tomášová v príspevku s názvom „Stres a syndróm vyhorenia a preventívne aktivity v sebariadení.“

Ingrid Emmerová sa venuje využitiu a významu sociálnej skupiny v prevencii. Charakterizuje skupinovú prácu, opíše princípy používania pravidiel v skupine. Upozorní na dôležitosť plánovania aktivít a prácu s dynamikou skupiny a navrhne základné metodické požiadavky a odporúčania pre preventívnu činnosť v škole.

Adam Bielesz sa v rubrike Z histórie školstva pozrel na „umiestnenky“. Týmto nástrojom mal štát v časoch komunistického režimu umiestňovať na jednotlivé školy absolventov pedagogických fakúlt či učiteľských smerov ako takých. Načrtne legislatívnu stránku procesu umiestňovania pedagógov do škôl.

V role vedúceho pedagogického zamestnanca by sme nemali zabúdať na to, že spúšťačom nebezpečných vzťahových situácií v tíme môžu byť nevyžiadané rady kolegov. „Dobre mienené odporúčania“ a skryté významy patria k toxickému spôsobu komunikácie. Snažme ich odhaliť včas. Riešenie dôsledkov  skrytých záujmov býva často náročnejšie.

/redakcia/ 

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTORManažment školy v praxi - tlačená verzia

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarmaOdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov