Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi 12/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Veľkí učitelia v histórii "našej" školy

„Veľkí učitelia sa nezapisujú do histórie, ich životy sa prelievajú do životov iných. Sú piliere samotnej stavby našich škôl, sú podstatnejší než tehly a stĺpy budov a sú navždy podnetnou silou a objavnou mocou našich životov.“ Z filmu Klub vyvolených (2002)

O histórii konkrétnej školy, školského zariadenia sa veľa dozvieme z jej kroniky. Spoznáme dôležité mená, dočítame sa o prestavbách budov. Naše oči vedia upriamiť pozornosť na významné mená a osudy. A potom príde čas Vianoc a na stretnutiach s dávkou nostalgie spomíname aj na príbehy učiteľov, ktorí sa v týchto kronikách nespomínajú. Napriek tomu sa nám vryli do pamäti. Spomienky na nich sa tradujú, zdroje motivácie ani vekom nestrácajú na svojej aktuálnosti. Ich múdrosť sa preliala do našich životov a my sme im vďační, že chvíľu nás na našej ceste dozrievania sprevádzali.

Manažment školy v praxi č. 12

O vplyve autority učiteľa na správanie žiaka v škole píše Tatiana Soroková. V článku pripomína, že autorita by mala vždy zabezpečovať človeku spravodlivosť, vzájomný rešpekt, úctu, ochotu, tolerovanie iného názoru, pohľadu i spôsobu života a hľadanie konštruktívnych riešení v prospech každého jedinca.

O inovácii systému hodnotenia a odmeňovania píše Henrieta Gromanová. V príspevku sa zameriava na oblasti inovácie činnosti zamestnanca, ako je profesionalita a edukačný proces učiteľa, legislatíva, administratíva a organizačná práca a sebarozvoj. Špecifikuje návrhy zmien, ktoré po diskusii v tíme je niekedy potrebné v internej smernici inovovať.

V téme inovácií pokračuje aj Elena Skalská. V článku sa venuje procesom inovácií školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu v súlade s novými trendami vzdelávania, pedagogiky a pedagogickej psychológie. Obsah je súhrnom odpovedí z dištančnej úlohy vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v module rozširujúceho programu funkčného vzdelávania „Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení.“

Dohodám o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru sa venuje Ingrid Konečná Veverková. V článku upozorňuje riaditeľov na novelu Zákonníka práce v oblasti uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorá je účinná od 1. novembra 2022 a 1. januára 2023.

Dňa 29. októbra 2022 sa na Slovensku konali voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. V tejto súvislosti nie sú ojedinelé prípady, keď riaditeľ školy sa stal starostom obce, v niektorých prípadoch aj primátorom mesta. Téme uvoľnenia riaditeľa školy na výkon verejnej funkcie sa venuje Matej Drotár.

Marián Varga sa v článku s názvom „Pracovná cesta, cestovné príkazy, cestovné náhrady v školstve“ píše: „Pri uznaní cestovných výdavkov treba vždy vychádzať z toho, aký spôsob a aký druh dopravy bol určený riaditeľom školy pri vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu a zamestnanec ho nemôže meniť.“

V 12. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme aj zmenám v systéme poradenstva a prevencie, ktoré od 1. januára 2023 prináša vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie v nadväznosti na § 130 až § 136 školského zákona.

Efektívna prevencia je v školách nevyhnutná. Treba reagovať na nové trendy v oblasti rizikového a problémového správania žiakov. Nevyhnutné je poznať situáciu u žiakov na konkrétnej škole, na ktorej pôsobia. Cieľom príspevku Ingrid Emmerovej je definovať a odporúčať pravidlá efektívnej preventívnej práce so žiakmi.

V rubrike „Z histórie školstva“ sa venujeme rokom 1944 až 1945, kedy obežník Ministerstva národnej obrany z 31. 10. 1944 do pracovnej povinnosti zahrnul aj študujúcu mládež. Stredoškoláci mali pracovať pod kontrolou svojich učiteľov. Vysokoškoláci mali povinnosť odpracovať aspoň 6 týždňov, ak chceli nastúpiť do nového akademického roka. Téme sa venuje Adam Bielesz.

Záver roka sa spája s úvahami. Aj v redakcii si v nich starostlivo prechádzame otázkami, príspevkami, námetmi tak, aby aj v novom roku sme nezabudli na svoje poslanie a zároveň prijímali nové výzvy.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOR - Manažment školy v praxi - tlačená verzia

 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov