Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Adaptačné vzdelávanie v podmienkach školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Zmeny v školstve a legislatíva definujú smerovanie rozvoja profesionality pedagógov. Ich profesijný rozvoj je zabezpečený vzdelávaním, ktoré je súčasťou celoživotného vzdelávania zamestnancov. Pozícia učiteľa v etape vstupu do praxe je označovaná termínom začínajúci pedagogický zamestnanec. Veľmi dôležitým článkom v tomto procese je riaditeľ školy. Jeho úlohou je vytvoriť také podmienky, aby sa zo začínajúceho učiteľa stal aktívny, tvorivý učiteľ, ktorý vie pracovať s pedagogickou dokumentáciou, má základne právne vedomie, pozná svoje práva a povinnosti, je ochotný vzdelávať sa a tvorivým spôsobom pristupovať k práci v prospech žiakov.

Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti. Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca zabezpečuje pedagogický alebo odborný zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti v kariérovej pozícii uvádzajúci pedagogický alebo uvádzajúci odborný zamestnanec. Špecializované činnosti vykonáva pedagogický alebo odborný zamestnanec súčasne s výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Zákon č. 138/2019 Z. z. priniesol niekoľko dôležitých zmien v adaptačnom vzdelávaní:

 • povinnosťou riaditeľa je zaradiť začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca do adaptačného vzdelávania do piatich dní od začiatku výkonu pracovnej činnosti,
 • povinnosťou uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca je absolvovať špecializačné vzdelávanie,
 • riaditeľ nevydáva rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania po ukončení adaptačného vzdelávania,
 • pedagogický alebo odborný zamestnanec je zaradený do kategórie samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec v deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie.

Adaptačné vzdelávanie môže poskytovať zamestnávateľ (škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci) a organizácia zriadená ministerstvom školstva. Ak začínajúci pedagogický, resp. odborný zamestnanec pracuje u dvoch zamestnávateľov, zamestnanec si zvolí jedného zamestnávateľa, ktorý mu poskytne adaptačné vzdelávanie. Ak škola, resp. školské zariadenie nevie zabezpečiť uvádzajúceho pedagogického, resp. odborného zamestnanca, o uvádzanie začínajúceho pedagogického, resp. odborného zamestnanca riaditeľ požiada organizáciu zriadenú ministerstvom školstva. Začínajúci pedagogický zamestnanec praktického vyučovania absolvuje adaptačné vzdelávanie v škole, s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Povinnosťou pedagogického, resp. odborného zamestnanca, ktorý je zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec, je absolvovať adaptačné vzdelávanie.

Do kariérového stupňa začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec sa zaradí zamestnanec pri nastúpení do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať činnosť, resp. zmení zamestnávateľa pred ukončením adaptačného vzdelávania. Začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávania do dvoch rokov od nástupu do prvého pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť.

Lehota na ukončenie adaptačného vzdelávania sa predlžuje o prerušenie výkonu pracovnej činnosti z dôvodu: čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, pracovnej neschopnosti, ktorá trvá najmenej 90 dní.

S pedagogickým alebo odborným zamestnancom, ktorý neukončí úspešne adaptačné vzdelávanie do dvoch rokov od nástupu do prvého pracovného pomere, môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer, ak to má uvedené v pracovnom poriadku.

Pedagogický, resp. odborný zamestnanec, ktorý pracuje na základe zmluvy na kratší pracovný čas, je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie v plnom rozsahu ako začínajúci pedagogický, resp. odborný zamestnanec vykonávajúci pracovnú činnosť na plný úväzok.

Proces adaptačného vzdelávania v škole

Adaptačný proces je organizovaným procesom zameraným na prispôsobenie sa nových pedagogických zamestnancov v škole. Novým zamestnancom treba vytvoriť také podmienky, aby sa naučili dobre vykonávať svoju prácu na novom pracovisku, vžili sa v rámci medziľudských vzťahov a prijali hodnoty a tradície školy. Absolvovaním adaptačného vzdelávania môžu noví zamestnanci čo najskôr získať potrebné zručnosti pre výkon svojho povolania, pokiaľ ich ešte nenadobudli počas svojho štúdia.

Vo fáze adaptačného procesu pociťuje začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec veľký tlak a nároky zo strany žiakov, kolegýň, zamestnávateľa. V spoločenstve školy nie je dôležitá len odbornosť zúčastnených, ale predovšetkým ich osobnosť. Veľa pozornosti sa venuje riadeniu triedy, triednej dokumentácii, výučbe. Integrácia začínajúceho kolegu, resp. kolegyne tvorí prispôsobenie sa podmienkam a obsahu pracovných činností, vybudovanie si medziľudských vzťahov a adaptovanie sa na kultúru inštitúcie (spoločenský styk, zvyky, oblečenie, materiálne vybavenie školy a pod.). V reálnom živote sa od nastupujúceho začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca očakáva zvládnutie pridelených povinností v takej miere ako od skúseného pedagóga.

Našim cieľom ako zamestnávateľa môže byť, aby začínajúci zamestnanec/pedagóg:

 • zvládol proces adaptácie pre jeho ďalší profesijný rast,
 • čo najskôr dosahoval požadovaný výkon,
 • nadviazal s kolegami a vedením školy korektné vzťahy,
 • našiel svoj štýl práce,
 • mal pocit spolupatričnosti so školou.

Adaptačný proces je usmerňovaný proces uvádzania začínajúceho učiteľa do práce, ktorý by nemal byť stresujúci. Zo strany vedenia školy sa očakáva jasné formulovanie základných informácií, pravidiel, úloh, očakávaní a pravidelné monitorovanie realizácie adaptačného vzdelávania.

Ciele adaptačného vzdelávania

Hlavným cieľom adaptačného vzdelávania je získať profesijné kompetencie na výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec. Vedľajšími cieľmi adaptačného vzdelávania je uľahčiť prechod zo štúdia do praxe cez odborné mentorovanie a podporu a získať praktické skúsenosti potrebné pre vykonávanie práce a adaptáciu v konkrétnych podmienkach pedagogickej praxe.

Zaradenie zamestnanca do adaptačného vzdelávania

Začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca zaradí riaditeľ do adaptačného vzdelávania najneskôr do piatich dní od vzniku pracovného pomeru. Ak je poskytovateľom adaptačného vzdelávania organizácia zriadená ministerstvom školstva, pedagogický alebo odborný zamestnanec sa preukáže zamestnávateľovi potvrdením o zaradení do adaptačného vzdelávania.

Úlohou riaditeľa je zapracovať túto kariérovú pozíciu do štruktúry kariérových pozícií a personálnej dokumentácie školy, školského zariadenia.

Vymedzenie hlavných činností, zodpovedností, právomocí, povinností, úloh a pracovných podmienok je súčasťou popisu pracovného miesta pedagogického alebo odborného zamestnanca v pozícii uvádzajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca.

Povinnosti riaditeľa školy, resp. školského zariadenia

Riaditeľ školy musí začínajúceho učiteľa v adaptačnom vzdelávaní:

 • zaradiť do kariérového systému a určiť mu príslušný kariérový stupeň,
 • vytvoriť mu podmienky, aby získal profesijne kompetencie samostatného pedagogického učiteľa,
 • umožniť mu absolvovať najneskôr do dvoch rokov adaptačne vzdelávanie, aby získal predpoklady na výkon činnosti samostatného učiteľa,
 • určiť mu uvádzajúceho učiteľa, ktorý zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania,
 • rozhodovať o ukončení jeho adaptačného vzdelávania.

Pred ukončením adaptačného vzdelávania riaditeľ školy musí:

 • určiť tému otvorenej hodiny (vyber témy môže byť ponechaný aj na začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca),
 • určiť tému záverečného pohovoru pred trojčlennou komisiu,
 • vymenovať členov skúšobnej komisie, ktorej je predsedom,
 • písomne vyzvať začínajúceho učiteľa na vykonanie záverečného pohovoru a otvorenej hodiny pred skúšobnou komisiou najneskôr desať dni pred ukončením,
 • oboznámiť členov skúšobnej komisie so záverečnou správou uvádzajúceho učiteľa.

O ukončení adaptačného vzdelávania riaditeľ školy:

 • vypracuje protokol o úspešnom alebo neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania,
 • vyhotoví záznam podľa smernice č. 19/2009 – R, v zázname uvedie dátum začatia, priebeh a dátum ukončenia vzdelávania a základne identifikačne údaje začínajúceho a uvádzajúceho učiteľa.

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec

Začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického, resp. odborného zamestnanca. Uvádzajúci pedagogický, resp. odborný zamestnanec koordinuje adaptačné vzdelávanie a zodpovedá za jeho priebeh.

Špecializované činnosti v kariérovej pozícii uvádzajúci pedagogický zamestnanec môže vykonávať pedagogický zamestnanec, ktorý:

 • vykonáva pracovnú činnosť v príslušnej kategórii alebo podkategórii ako začínajúci pedagogický zamestnanec,
 • je zaradený najmenej do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • absolvoval špecializačné vzdelávanie pre uvádzajúcich pedagogických zamestnancov.

Absolvovanie špecializačného vzdelávania pre uvádzajúcich pedagogických zamestnancov sa nevyžaduje od učiteľa materskej školy a učiteľa prvého stupňa základnej školy.

Uvádzajúci odborný zamestnanec

Začínajúci odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho odborného zamestnanca. Uvádzajúci odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania.

Špecializované činnosti v kariérovej pozícii uvádzajúci odborný zamestnanec môže vykonávať odborný zamestnanec, ktorý:

 • vykonáva pracovnú činnosť v príslušnej kategórii ako začínajúci odborný zamestnanec,
 • je zaradený najmenej do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou,
 • absolvoval špecializačné vzdelávanie pre uvádzajúcich odborných zamestnancov.

Od pedagogického alebo odborného zamestnanca, ktorý vykonával špecializačnú činnosť uvádzajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa špecializačné vzdelávanie do 31. augusta 2025 nevyžaduje. Pre tohto pedagogického alebo odborného zamestnanca sa podmienka absolvovania špecializačného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 považuje za splnenú.

Povinnosti uvádzajúceho zamestnanca

Popri svojej bežnej činnosti vyplývajúcej  z jeho  vyučovacej povinnosti súbežne:

 • koordinuje priebeh adaptačného vzdelávania s jednotlivcami a organizačnými zložkami školy, školského zariadenia,
 • zodpovedá za realizáciu adaptačného vzdelávania v súlade s vypracovaným a schváleným plánom adaptačného vzdelávania, na ktorého príprave sa aktívne podieľal,
 • plní konkrétne úlohy, ktoré sú pre neho zadané v programe adaptačného vzdelávania,
 • priebežne monitoruje priebeh adaptačného vzdelávania, na základe ktorého vypracuje záverečnú správu o úrovni osvojenia si profesijných kompetencií samostatného učiteľa,
 • je členom trojčlennej skúšobnej komisie pri ukončovaní adaptačného vzdelávania.

Medzi špecifické pracovné činnosti, úlohy uvádzajúceho zamestnanca patrí:

 • participovať na tvorbe adaptačného vzdelávania,
 • sprostredkovávať súčinnosť s kolegami pre potreby pedagogického pozorovania a tímovej práce,
 • viesť evidenciu a záznam priebehu adaptačného vzdelávania,
 • poskytovať autentickú spätnú väzbu (v reálnom čase),
 • začínajúcemu pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi organizovať pedagogické pozorovanie vlastnej edukačnej činnosti na otvorených, komentovaných hodinách,
 • realizovať pedagogické pozorovanie na vyučovacích hodinách začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca,
 • robiť rozbor otvorených hodín,
 • vyhodnocovať priebeh adaptačného vzdelávania a konzultovať ho so začínajúcim pedagogickým alebo odborným zamestnancom,
 • sprostredkovať skúsenosti z metodiky vyučovania predmetu a z riešenia konkrétnych pedagogických situácií,
 • metodicky viesť začínajúceho zamestnanca – pomáhať mu pri samovzdelávaní,
 • zabezpečiť spoluprácu s inštitúciami kontinuálneho vzdelávania učiteľov s cieľom zabezpečiť pre začínajúceho zamestnanca informácie, workshopy, semináre v prípade, že potrebnú oblasť nie je možné uskutočniť s interným zamestnancom školy.

Začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec

Ide o označenie pedagogického alebo odborného zamestnanca, ktorý je zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogicky zamestnanec pri nástupe do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť alebo do pracovného pomeru s iným zamestnávateľom po neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca u predchádzajúceho zamestnávateľa.

Začínajúcim pedagógom je absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý sa rozhodol vykonávať svoje povolanie, pedagóg alebo odborný zamestnanec bez praxe. Začínajúceho zamestnanca možno vnímať ako mladého, neskúseného, ktorý neovláda dosiať všetky pracovné postupy, ale treba ho vnímať predovšetkým aj ako perspektívneho a nádejného zamestnanca.

Náklady spojené s adaptačným vzdelávaním

Náklady spojené s adaptačným vzdelávaním začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca, ktoré je realizované v škole alebo v školskom zariadení, uhrádza zamestnávateľ.

Finančné náklady zamestnávateľa spojené s adaptačným vzdelávaním tvoria najmä:

 • príplatok začínajúcemu pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi,
 • príplatok za výkon špecializovanej činnosti uvádzajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca,
 • iné náklady spojené najmä s administratívou adaptačného vzdelávania.

Náklady spojené s uvádzaním začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca spojené s adaptačným vzdelávaním v organizácii zriadenej ministerstvom školstva hradí pedagogický alebo odborný zamestnanec.

Príplatok začínajúcemu zamestnancovi sa poskytuje mesačne vo výške 6 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený. Príplatok sa poskytuje počas zaradenia pedagogického alebo odborného do kariérového stupňa začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec odo dňa, keď nastúpil do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť, alebo keď zmenil zamestnávateľa pred ukončením adaptačného vzdelávania.

Pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti:

 • v sume 4 % platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického, resp. odborného zamestnanca,
 • v sume 8 % platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo viacerých začínajúcich pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Príplatok sa určí pevnou sumou a patrí mu odo dňa, keď riaditeľ zaradil začínajúceho pedagogického, resp. odborného zamestnanca na adaptačné vzdelávanie.

Literatúra:

 1. VÝBOHOVÁ, D. 2011. Profesijný rozvoj zamestnancov školy. Bratislava: RAABE, ISBN 978-80-89182-48-0.
 2. RÁC, Š. 2019. Manažment školy. Bratislava: RAABE, ISBN 978-80-8140-174-0.

Adaptačné vzdelávanie v podmienkach školy 2.

VZORY DOKUMENTOV v časti ADAPTAČNÉ VZDELÁVANIE


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov