Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zvýšenie životného minima od 1. 7. 2020 a dávky zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 210,20 eur mesačne na 214,83 eur mesačne. 

Zmena životného minima má vplyv na niektoré rozhodovacie činnosti Sociálnej poisťovne, napr. rozhodovanie o vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. 1. 2021 aj rozhodovanie o garantovanom dôchodkovom príjme vo forme minimálneho dôchodku. 

Jednou z viacerých podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je to, že výška predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, presahuje 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Od 1. 7. 2020 nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od 257,80 eur mesačne (do 30. júna 2020 je to 252,30 eur).

Zmena výšky životného minima, ktorá nastane od 1. 7. 2020, bude mať s účinnosťou od 1. 1. 2021 pozitívny vplyv aj na výšku garantovaného minimálneho dôchodku. Hranice minimálneho dôchodku v kalendárnom roku totiž určuje vždy výška životného minima platná v II. polroku predchádzajúceho roka.

Najnižšia hranica minimálneho dôchodku, za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, sa zvýši zo súčasných 334,30 eur mesačne na 360,40 eur mesačne. Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, teda od 1. 1. 2021 nebude nižší ako 360,40 eur mesačne.

Zdroj a celé znenie textu: https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-ovplyvni-zvysenie-zivotneho-minima-od-1-jula-2020-davky-zo-socialnej-poistovne/48411s68695c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov