Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zverejnenie výsledkov PISA 2018 - globálne kompetencie

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Oblasť globálnych kompetencií je inovatívna doména, ktorá bola do štúdie PISA 2018 zaradená po prvýkrát v celej doterajšej histórii štúdie PISA. Na Slovensku sa testovania globálnych kompetencií zúčastnilo približne 5 900 15-ročných žiakov všetkých typov škôl zapojených do štúdie PISA 2018. Testovanie realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v dňoch 16. - 27. apríla 2018 na vzorke 385 slovenských škôl. 

Monitoruje povedomie žiakov o environmentálnych, sociálnych či kultúrnych témach (chudoba, ekonomická závislosť, migrácia, nerovnosť, klimatická zmena a environmentálne riziká, medzinárodné konflikty, kultúrne odlišnosti a stereotypy). Skúma informovanosť žiakov o problémoch globálneho charakteru a ich schopnosť kriticky tieto informácie vyhodnocovať. Monitoruje úroveň schopnosti porozumieť postojom ľudí z iného národnostného, náboženského, sociálneho alebo kultúrneho prostredia ako aj správanie sa žiakov smerom k zachovaniu trvaloudržateľného rozvoja a prosperity pre všetkých. Medzinárodný výskum globálnych kompetencií hodnotí nielen vedomosti a zručnosti žiakov, ale zameriava sa aj na ich postoje a hodnoty.

Priemerné skóre slovenských žiakov sa nachádza nad priemerom zúčastnených krajín, ktoré sa merania globálnych kompetencií zúčastnili. Do rizikovej skupiny sa zaradilo 42,3 % slovenských žiakov, čo je významne menej v porovnaní s priemerom zúčastnených krajín (49 % žiakov).

Riziková skupina - Najvyšší počet 15-ročných slovenských žiakov, ktorých výkon nedosahuje ani základnú úroveň zručností v sledovanej oblasti, navštevoval v roku 2018 stredné odborné školy (nematuritný učebný odbor) - Na základných školách sme evidovali viac ako polovicu žiakov, ktorých možno zaradiť do rizikovej skupiny, na stredných odborných školách (maturitný študijný odbor) presiahol podiel žiakov v rizikovej skupine 40 %.

Top - úroveň - Percentuálne zastúpenie 15-ročných žiakov v tzv. top úrovni globálnych kompetencií, ktorú dosiahlo 3,6 % žiakov na Slovensku. Percentuálny podiel žiakov v top skupine je na Slovensku porovnateľný s priemerom zúčastnených krajín (4,3 %). Najvyšší percentuálny podiel našich žiakov s najlepším výkonom v oblasti globálnych kompetencií navštevuje gymnáziá - 12,6 % (osemročné gymnáziá) a 12,3 % (štvorročné gymnáziá).

Vplyv socio-ekonomického zázemia je u nás signifikantne silnejší v porovnaní s priemerom 27 zúčastnených krajín. Na Slovensku dosiahli žiaci s vysokým socio-ekonomickým statusom o 95 bodov vyššie skóre v teste z oblasti globálnych kompetencií oproti žiakom s nízkym socio-ekonomickým statusom, čo je jeden z najvýraznejších rozdielov v rámci zúčastnených krajín.

Sprievodné faktory ovplyvňujúce výkon žiakov v teste - Slovenskí žiaci sú pomerne dobre oboznámení s témami globálneho významu, akými sú napr. klimatické zmeny, migrácia, hlad a podvýživa, príčiny chudoby či rovnosť mužov a žien v rôznych častiach sveta. Viac ako 20 % žiakov sa vyjadrilo, že tieto témy poznajú a dokážu ich celkom dobre vysvetliť. Takmer polovica opytovaných žiakov sa vyjadrila, že o týchto témach niečo vedia a dokázali by ich vo všeobecnosti vysvetliť. Témy, ktoré najviac žiakov označilo, že o nich buď nikdy nepočuli, alebo počuli, ale nevedeli by ich vysvetliť, sú: globálne zdravie (napr. epidémie), klimatické zmeny a globálne otepľovanie, ale aj medzinárodné konflikty, príčiny chudoby, rovnosť mužov a žien. Pozitívnym zistením je, že 80 % našich žiakov sa učí o rôznych kultúrach. 60 % žiakov sa v škole učí, že ľudia z rôznych kultúr môžu mať rôzne pohľady na niektoré problémy. Sledovaná problematika, napr. klimatická zmena; výroba etického oblečenia; utečenci; hospodárska kríza; environmentálne dopady ekonomického rozvoja nie je v žiadnej z uvedených oblastí našim žiakom úplne neznáma. Časť našich žiakov by dokázala diskutovať a úplne si verí v témach týkajúcich sa dôvodov, pre ktoré sa ľudia stávajú utečencami a environmentálnych dopadov ekonomického rozvoja. Medzi témy, s ktorými sa naši žiaci dokážu najmenej stotožniť a nedokážu vykonať aktivity, na ktoré sa otázka dopytuje, patria tieto úlohy: Vysvetliť, ako emisie oxidu uhličitého ovplyvňujú globálnu zmenu klímy a vysvetliť, ako hospodárska kríza jednotlivých krajinách ovplyvňuje globálnu ekonomiku.

Z výsledkov žiakov v teste a z ich dotazníkových odpovedí vyplýva, že čím sa žiaci v situáciách viažucich sa na oblasť globálnych kompetencií cítia sebavedomejšie v poznaní týchto problémov a veria si, že by ich dokázali dobre vysvetliť, tým dosiahli lepší výsledok v teste v sledovanej oblasti.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/dl/4824/tlacova_sprava_globalne_kompetencie.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov