Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zverejnenie osobných údajov v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyberáme z časti Riadenie škôl

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej len "Správa") obsahuje mená, priezviská žiakov a triedy, ktoré aktuálne navštevujú. V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 9/2006 Z. z. zverejní riaditeľ školy Správu o VVČ na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy, ak je zriadená, a to najneskôr do 31. decembra. Nie je zverejnenie mien a priezvisk žiakov v Správe o VVČ v rozpore splatnou legislatívou o ochrane osobných údajov?

Odpoveď:

Školy a školské zariadenia ako prevádzkovatelia osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov môžu poskytnúť osobné údaje detí a žiakov tretím stranám so súhlasom dotknutých osôb alebo na základe osobitného zákona, t. j. ak osobitné predpisy ukladajú týmto tretím stranám povinnosť spracúvania osobných údajov za určitým zákonom vymedzeným účelom. Osobitným zákonom pre spracúvanie osobných údajov v podmienkach škôl a školských zariadení regionálneho školstva SR je zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „školský zákon“).

Školy a školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch pre potreby pedagogickej dokumentácie v rozsahu, ktoré určuje ustanovenie § 11 ods. 6 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.(školský zákon). Školy a školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch pre potreby Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov (ďalej len „centrálny register“) v rozsahu, ktoré určuje ustanovenie § 157 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).

Správa nespadá pod rámec pedagogickej dokumentácie podľa § 11 ods. 6 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.  (školský zákon). Z tohto dôvodu nemôžu byť v nej zverejnené mená, priezviská žiakov a príslušnosť k triede. Údaje hodnotenia žiakov, počtu vymeškaných hodín a ďalšie údaje v Správe sa uvádzajú v súlade s platnou legislatívou komplexne za triedu/školu nie s určením príslušnosti ku konkrétnej osobe.

Ak Správa bola po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní v rade školy predložená zriaďovateľovi na schválenie, zriaďovateľ ju vráti riaditeľovi školy za účelom odstránenia osobných údajov žiakov.

Zverejnením Správy na verejne prístupnom mieste by mohlo dôjsť k zneužitiu osobných údajov žiakov. Porušenie ochrany osobných údajov podlieha finančnej sankcii.

13. 12. 2018


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov