Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zverejnenie mien pedagógov, ktorí si nesplnili pracovné povinnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Vyberáme z časti Riadenie školy

Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade v priebehu školského roka oznamovať konkrétne mená pedagógov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti?

Podľa čl. 10 ods. 3 Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl s školských zariadení vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sú pedagogickí zamestnanci povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú. Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú pedagogickí zamestnanci školy povinní plniť si riadne svoje povinnosti v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

Za účelom spracúvania osobných údajov zameraného na monitoring zamestnancov za účelom plnenia pracovných zmlúv, riadenia, plánovania a organizácie práce, kontroly plnení pracovných povinností zamestnancov, ochrany majetku zamestnávateľa, zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ďalej len „GDPR“) a spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje zamestnávateľ (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávnený záujem prevádzkovateľa, t.j. školy je v tomto prípade kontrola plnenia pracovných povinností zamestnancov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Osobné údaje sa neposkytujú ďalším príjemcom.

Riaditeľka školy na pedagogickej porade v priebehu školského roka nemôže oznamovať konkrétne mená pedagógov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti.

21. 10. 2019


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov