Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ZMOS - Koľko detí do 6 rokov podľa sčítania domov a bytov 2021 máme?

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

Na základe Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SOBD) je najmladším krajom Prešovský kraj.

V predproduktívnom veku (0-14 rokov) tu žije 18,2 % zo všetkých obyvateľov v Prešovskom kraji. Najstarším krajom je Trenčiansky, kde žije 14,1% z celkového počtu obyvateľov daného kraja. Najnižšie počty detí sú v malých obciach do 200 – 300 obyvateľov. Najvyššie počty detí predmetných vekových skupín sú v Bratislave, Košiciach, Žiline a Prešove. V rámci SODB 2021 sme mali na Slovensku 56 849 detí vo veku „0“ rokov, tzn. do jedného roku života. Vo veku 0,1,2 a 3 roky, sme mali v SR 236 126 detí. Počet detí vo veku 0 až 3 roky sa podľa posledného sčítania 2021 mierne zvýšil, v roku 2011 ich bolo o desaťtisíc menej.

Najviac detí vo veku „0“ rokov má Prešovský kraj. V rozhodujúcom okamihu sčítania to bolo 9 956. Naopak najmenej detí vo veku do 1 roka je v Trenčianskom kraji, k 1.1.2021 to bolo 5 212 detí. Detí do 3 rokov je najviac opäť v Prešovskom kraji. V týchto jednotkách veku je to spolu 40 218 detí. Naopak, najmenej detí v týchto jednotkách veku máme opäť v Trenčianskom kraji. Tu ich k rozhodujúcemu okamihu sčítania bolo 21 854. Po Prešovskom kraji, kde máme najviac detí vo veku do 1 roka, až 9 956, nasleduje Košický kraj s 8 735 deťmi. V Bratislavskom kraji bolo v roku 2021 8 393 detí vo veku do 1 roka, v Žilinskom kraji 7 271, v Banskobystrickom 6002, v Nitrianskom 5 865, v Trnavskom 5415 a nakoniec v Trenčianskom kraji to bolo 5 212 detí. V porovnaní s rokom 2011 zaznamenal najvyšší prírastok Bratislavský kraj, o 1 360 detí viac, pričom v roku 2011 tu žilo 7 033 detí vo veku do jedného roka. Nitriansky kraj, v ktorom v roku 2011 žilo 5 903 detí daného veku, zaznamenal v najnovšom sčítaní úbytok v absolútnom počte o 38 detí.

Na základe SODB 2021 je najmladším krajom Prešovský kraj. V predproduktívnom veku (0-14 rokov) tu žije 147 530 detí, čo tvorí 18,2 % zo všetkých obyvateľov v Prešovskom kraji. Najstarším krajom je Trenčiansky, kde žije vo veku 0-14 rokov 81 497 detí. Predstavuje to podiel 14,1% z celkového počtu obyvateľov daného kraja. Vo vekovej skupine 0-14 žije v Košickom kraji 137 101 detí, v roku 2011 tu žilo len o 1 124 detí viac (138 225). V Bratislavskom kraji s počtom 120 991 obyvateľov vo veku 0-14 sme zaznamenali najvyšší prírastok v skupine obyvateľov v predproduktívnom veku, čo predstavuje oproti sčítaniu z roku 2011 nárast o 38 896 obyvateľov v danej vekovej skupine (82 095 v 2011). V Žilinskom kraji žije 109 823 detí (109 596 v 2011), v Banskobystrickom kraji 93 548 detí (97 770 v 2011), v Nitrianskom kraji 93 456 detí (93 411 v 2011) a v Trnavskom kraji je to 83 464 (76 520 v 2011) detí do 14 rokov.

Podľa stredného variantu prognózy, ktorá vychádzala ešte zo sčítania 2011 a bola aktualizovaná na základe demografického vývoja v roku 2018 bol k 1.1.2021 prognózovaný počet 235 357 detí vo veku 0 – 3 roky a 173 414 detí vo veku 4 – 6 rokov. Oproti realite podľa SODB 2021 máme mierne nižšie počty, ale vo všeobecnosti prognóza naznačila vývojový trend reálne.Vo vekovej skupine 4 – 6 rokov bolo 162 267 detí podľa SODB 2011 a v roku 2021 to bolo 176 943 detí v tejto vekovej skupine. Počet budúcich predškolákov a budúcich školákov teda medzicenzálne stúpol o 14 676 detí. Podľa výsledkov SODB 2021 je 34 obcí, kde nebolo ani jedno dieťa vo veku 0 – 3 roky a 53 obcí, kde nebolo ani jedno dieťa vo veku 4 – 6 rokov. Najvyššie počty detí predmetných vekových skupín sú v Bratislave a Košiciach, sú to z hľadiska počtu obyvateľov najväčšie obce (mestá) a potom v Žiline a Prešove, čo sú opäť najväčšie obce v krajoch s vyššou pôrodnosťou oproti ostatným krajom.

Zdroj: https://www.zmos.sk/kolko-deti-do-6-rokov-podla-scitania-domov-a-bytov-2021-mame-oznam/mid/405616/.html#m_405616 /redakčne krátené/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov