Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmeny v preukazovaní bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Vyberáme z Manažmentu školy v praxi č. 2/2022

V príspevku upozorňujeme na zmeny v preukazovaní bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Legislatívne zmeny sa týkajú predpokladu bezúhonnosti ako takého, spôsobu preukazovania bezúhonnosti, stanovenia lehôt pre vykonanie úkonov súvisiacich s preukazovaním bezúhonnosti, možnosti podať opravný prostriedok proti oznámeniu, že pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nespĺňa predpoklad bezúhonnosti, riešenia kategórie trestných činov, u ktorých nebolo možné, podľa predchádzajúcej právnej úpravy, vyhodnotiť bezúhonnosť, zmiernenia dôsledkov príliš prísneho posudzovania bezúhonnosti podľa predchádzajúcej právnej úpravy.

Dňa 1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto rozsiahla novela zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) sa výrazne dotkla aj právnej úpravy preukazovania bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Predpoklad bezúhonnosti

Podľa novej právnej úpravy predpoklad bezúhonnosti nespĺňa pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Ak ide o trestný čin obchodovania s ľuďmi, vydierania, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, výroby detskej pornografie, rozširovania detskej pornografie alebo o trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení, za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené, alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.

Aj po novele zostala zachovaná kategória trestných činov, kde sa bezúhonnosť posudzuje prísnejšie v porovnaní s ostatnými trestnými činmi (bez ohľadu na zahladenie odsúdenia). Okruh týchto trestných činov je však užší v porovnaní so znením zákona účinným do 31. 12. 2021.

Po novom trestné činy spáchané z nedbanlivosti nie sú prekážkou pri vykonávaní pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.

Zákonodarca tak reagoval na nedostatok predchádzajúcej právnej úpravy, podľa ktorej za bezúhonného sa nepovažoval ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti pri výkone pracovnej činnosti. Bezúhonnosť u tejto kategórie osôb nebolo možné vyhodnotiť, pretože nie je možné výlučne z odpisu registra trestov určiť, či bol trestný čin spáchaný z nedbanlivosti spáchaný priamo pri výkone pracovnej činnosti bez nahliadnutia do rozsudku.

Spôsob preukazovania bezúhonnosti

Najviac zmien sa dotklo práve spôsobu preukazovania bezúhonnosti. Podľa § 15 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Preukazovanie bezúhonnosti sa osobitne upravuje pre tieto kategórie pedagogických a odborných zamestnancov:

 • cudzinci, pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pedagogický zamestnanec školy zriadenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktorý je v služobnom pomere.

V ďalšom texte sa budeme zaoberať len problematikou bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s výnimkou vyššie uvedených osobitných kategórií.

Od 1. 1. 2022 sa zaviedlo aj preukazovanie bezúhonnosti u uchádzačov o výkon pracovnej činnosti (všetkých uchádzačov, nielen úspešných). Uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca preukazuje zamestnávateľovi čestným vyhlásením:

 • bezúhonnosť,
 • skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a
 • skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.

To v podstate znamená, že čestné vyhlásenie o týchto skutočnostiach by malo byť prílohou žiadosti o prijatie do pracovného pomeru.

Aj keď sa bezúhonnosť stále preukazuje odpisom registra trestov, rozlišuje sa spôsob, akým sa zamestnávateľ dostane k informácii o bezúhonnosti konkrétneho zamestnanca.

Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. úspešný uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca (ďalej len „úspešný uchádzač“) preukazuje bezúhonnosť v:

 1. prvom pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
 2. pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a pred ktorým nevykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov,
 3. pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v škole alebo v školskom zariadení, a pred ktorým vykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v zariadení sociálnej pomoci, alebo
 4. pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v škole alebo v školskom zariadení a pred ktorým vykonával v služobnom pomere pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca v škole zriadenej ministerstvom vnútra.

Toto ustanovenie sa vzťahuje len na úspešného uchádzača, t. j. uchádzača, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru.

Po novom sú stanovené lehoty a termíny pre zamestnancov, ale aj pre príslušné orgány. Úspešný uchádzač, ktorého pracovnoprávny vzťah spadá do kategórie uvedenej v § 15a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“) údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. V prípade nedodržania tejto lehoty zákon nestanovuje žiadne dôsledky. To znamená, že nedodržanie tejto lehoty nemá vplyv na bezúhonnosť.

Zatiaľ stále platí, že potrebné údaje môžu zamestnanci poskytnúť regionálnemu úradu prostredníctvom webstránky https://crinfo.iedu.sk/risportal/bezuhonnost/alebo osobne. Jednoduchším a pohodlnejším je poskytnutie údajov prostredníctvom uvedenej webstránky bez potreby cestovať na regionálny úrad, či brať si dovolenku v práci.

Údajeposkytnuté zamestnancom zašle regionálny úrad do siedmich dní od ich poskytnutia v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „Generálna prokuratúra SR“) na vydanie odpisu registra trestov. Regionálny úrad na základe odpisu registra trestov oznámi zamestnávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia odpisu registra trestov skutočnosť, či úspešný uchádzač spĺňa alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; regionálny úrad obsah odpisu registra trestov zamestnávateľovi neoznamuje.

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí už v období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2021 poskytli okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov a ich zamestnávateľovi bolo doručené oznámenie o splnení podmienky bezúhonnosti, nemusia opätovne poskytovať tieto údaje regionálnemu úradu.

To platí aj pri zmene zamestnávateľa. Splnenie predpokladu bezúhonnosti u týchto zamestnancov si zamestnávateľ overuje v centrálnom registri. Na túto skutočnosť reagujú aj prechodné ustanovenia zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré riešia prechod na novú právnu úpravu. V zmysle § 78 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. ministerstvo školstva sprístupňuje na účely overenia predpokladu bezúhonnosti z centrálneho registra zamestnávateľovi údaj o splnení alebo o nesplnení predpokladu bezúhonnosti na výkon pracovnej činnosti.

Podľa § 90b ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ pedagogického/odborného zamestnanca školy/školského zariadenia, ktorému okresný úrad v sídle kraja do 31. 12. 2021 oznámil skutočnosť, či pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti podľa predpisov účinných do 31. 12. 2021, zapíše do centrálneho registra údaje o bezúhonnosti pedagogického alebo odborného zamestnanca najneskôr do 30. 6. 2022. Pre zamestnávateľov sa stanovuje lehota dokedy majú zapísať údaje o bezúhonnosti týkajúce sa tých zamestnancov, o ktorých už obdržali oznámenie o spĺňaní, resp. nespĺňaní predpokladu bezúhonnosti. Pokiaľ ide o oznámenia o spĺňaní, resp. nespĺňaní predpokladu bezúhonnosti zamestnancov doručené po 1. 1. 2022, tak pre ich zapísanie do centrálneho registra platí lehota stanovená v § 77 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., t. j. škola, školské zariadenie alebo zriaďovateľ, ktorý je zamestnávateľom, spracúvajú údaje v centrálnom registri do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti alebo v ktorom sa dozvie o zmene údajov. U zamestnanca, ktorých zamestnávateľovi už bolo oznámené, či spĺňa alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti, zamestnávateľ overuje spĺňanie predpokladu bezúhonnosti v centrálnom registri.

Po novom sa už nevyžaduje, aby zamestnanec pri každej zmene zamestnania poskytoval regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.

Podľa § 90b ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. úspešný uchádzač, ktorý vykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca najdlhšie do 30. septembra 2019 a pred dňom nástupu do práce nevykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca počas najviac troch po sebe nasledujúcich rokov, preukazuje bezúhonnosť podľa predpisov účinných od 1. 1. 2022. Toto prechodné ustanovenie reaguje na tých zamestnancov, na ktorých sa síce nevzťahuje § 15a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., ale doteraz neposkytli údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Teda nie je možné overiť ani vyhodnotiť ich bezúhonnosť. V zásade ide o kategóriu zamestnancov, ktorí nevykonávali pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v čase od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2021. Títo zamestnanci budú musieť po začatí výkonu pracovnej činnosti postupovať podľa § 15a zákona č. 138/2019 Z. z. a najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu poskytnúť regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.

Osobitnou kategóriou sú zamestnanci, ktorí síce poskytli okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, ale ich zamestnávateľ do 31. 12. 2021 nedostal oznámenie o tom, či spĺňajú alebo nespĺňajú predpoklad bezúhonnosti. Predpoklad bezúhonnosti u týchto zamestnancov posúdi regionálny úrad podľa predpisov účinných od 1. 1. 2022. Opätovné poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie odpisu registra trestov sa od nich nevyžaduje. Ich zamestnávateľom regionálny úrad zašle oznámenie o splnení, či nesplnení predpokladu bezúhonnosti. Na zaslanie oznámenie v prípade týchto zamestnancov nie je určená lehota.

 • Problematickým tu môže byť časový odstup od poskytnutia údajov a samotné zaslanie oznámenia zamestnávateľovi. V dôsledku toho môže vzniknúť situácia, že zamestnanec po 1. 1. 2022 zmenil zamestnávateľa, ale regionálny úrad na základe údajov poskytnutých do 31. 12. 2021 oznámi splnenie, či nesplnenie predpokladu bezúhonnosti predchádzajúcemu zamestnávateľovi.

Možnosti opravných prostriedkov pri nespĺňaní predpokladu bezúhonnosti

Predchádzajúca právna úprava neobsahovala možnosť nápravy takých prípadov, kedy mohlo dôjsť zo strany okresného úradu v sídle kraja k nesprávnemu vyhodnoteniu bezúhonnosti na základe odpisu registra trestov. Opravný prostriedok v tomto smere môže napraviť prípadné nedostatky, resp. odstrániť aj pochybnosti zamestnanca o správnosti vyhodnotenia jeho bezúhonnosti zo strany regionálneho úradu. Z ohľadom na doterajšiu prax možno konštatovať, že takýto opravný prostriedok doteraz chýbal, a je potrebný.

Opravný prostriedok, ktorý zákon označuje ako námietka je upravený vo vzťahu k trom skupinám zamestnancov:

 1. úspešní uchádzači o výkon pracovnej činnosti pedagogického alebo odborného zamestnanca, ktorí spadajú pod ustanovenie § 15a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., t. j. tí, ktorí neposkytli údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov okresnému úradu v sídle kraja v období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2021, a to z dôvodu, že v tomto období nevykonávali pracovnú činnosť alebo vykonávali pracovnú činnosť pedagogického alebo odborného zamestnanca v zariadení sociálnej pomoci, resp. v služobnom pomere v škole zriadenej Ministerstvom vnútra SR;
 2. pedagogickí alebo odborní zamestnanci, ktorí poskytli údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. 12. 2021 a okresný úrad v sídle kraja do 31. 12. 2021 neoznámil zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti;
 3. pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí podľa predpisov účinných do 31. 12. 2021 nespĺňajú predpoklad bezúhonnosti, t. j. ich zamestnávateľovi bolo do 31. 12. 2021 oznámené, že nespĺňajú predpoklad bezúhonnosti.

Ad a) Na túto skupinu zamestnancov sa vzťahuje všeobecná úprava námietky obsiahnutá v ustanovení § 15a ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. Podľa tohto ustanovenia úspešný uchádzač môže podať voči oznámeniu regionálneho úradu o nesplnení predpokladu bezúhonnosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) námietku do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o nesplnení predpokladu bezúhonnosti. MŠVVaŠ SR námietku vyhodnotí na základe odpisu registra trestov. Úspešný uchádzač poskytne MŠVVaŠ SR na účel vyhodnotenia námietky údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. MŠVVaŠ SR zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „Generálna prokuratúra SR“) do 30 dní odo dňa doručenia námietky. MŠVVaŠ SR do 30 dní odo dňa doručenia odpisu registra trestov námietku vyhodnotí a výsledok vyhodnotenia námietky písomne oznámi úspešnému uchádzačovi a zamestnávateľovi. Vyhodnotenie námietky obsahuje informáciu, či úspešný uchádzač spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti.

Ad b) Aj títo zamestnanci majú možnosť podať voči oznámeniu regionálneho úradu o nesplnení predpokladu bezúhonnosti MŠVVaŠ SR do 10 dní odo dňa jeho doručenia námietku, ktorá sa vyhodnotí rovnakým spôsobom ako je uvedené v predchádzajúcom bode.

Ad c) Pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí podľa predpisov účinných do 31. 12. 2021 nespĺňajú predpoklad bezúhonnosti, zákon umožňuje zvrátiť tento status a znova nadobudnúť možnosť vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Títo zamestnanci môžu do 28. 2. 2022 poskytnúť regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. 1. 2022. Regionálny úrad zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. 3. 2022 v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na účel vydania odpisu registra trestov. Generálna prokuratúra SR poskytne regionálnemu úradu odpis registra trestov do 30 dní odo dňa prijatia údajov potrebných na vyžiadanie odpisu registra trestov. Regionálny úrad do 30 dní odo dňa doručenia odpisu registra trestov oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. 1. 2022. Toto ustanovenie dáva možnosť na splnenie predpokladu bezúhonnosti týmto skupinám zamestnancov:

 1. tí, u ktorých sa medzičasom zahladilo odsúdenie za úmyselný trestný čin,
 2. tí, ktorí spáchali trestný čin, ktorý už podľa novej legislatívnej úpravy nie je prekážkou bezúhonnosti (napr. trestný čin zanedbania povinnej výživy, za ktorý bolo odsúdenie zahladené bol podľa predchádzajúceho znenia zákona prekážkou bezúhonnosti; v súčasnosti však tomu tak nie je),
 3. tí, ktorí v období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2021 vykonávali pracovnú činnosť, ale rozhodli sa neposkytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov v dôsledku čoho sa v zmysle legislatívy účinnej do 31. 12. 2021 nepovažovali za bezúhonných.

Ak títo zamestnanci aj po opakovanom vyhodnotení regionálnym úradom nespĺňajú predpoklad bezúhonnosti, zákon im umožňuje obrátiť sa s námietku na MŠVVaŠ SR a to do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia o nesplnení predpokladu bezúhonnosti zamestnávateľovi.

Pominutie dôvodov straty bezúhonnosti

Podľa § 15b ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. ak pominuli dôvody straty bezúhonnosti, fyzická osoba poskytne na účel preukázania bezúhonnosti regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Pri preukazovaní predpokladu bezúhonnosti sa postupuje podľa § 15a ods. 3 až 6.

V tomto ustanovení zákonodarca používa pojem fyzická osoba. V praxi však musí ísť o úspešného uchádzača, a to z dôvodu, že pri poskytovaní údajov potrebných na vyžiadanie odpisu registra trestov regionálnemu úradu sa uvádza aj zamestnávateľ. Bez uvedenia tohto údaja regionálny úrad nemá komu oznámiť, či osoba spĺňa alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti. Pre inú osobu ako pre uchádzača o výkon pracovnej činnosti alebo pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca regionálny úrad nemôže žiadať odpis registra trestov, nakoľko to vylučuje legislatíva týkajúca sa registra trestov.

Podľa § 14 ods. 3 písm. p) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri trestov“) pre potreby preukázania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon, sa odpis registra trestov vydáva regionálnemu úradu školskej správy na účely preukázania bezúhonnosti:

 1. úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca alebo
 2. pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.

Samotný zákon o registri trestov v tomto smere určuje, ktorým subjektom môže Generálna prokuratúra SR vydať odpis registra trestov a v prípade regionálneho úradu školskej správy stanovuje aj účel, na aký sa vydáva. Vydávanie odpisu registra trestov regionálnemu úradu na účely preukázania bezúhonnosti iných osôb ako sú uvedené v zákone o registri trestov nie je možné.

Záverom treba uviesť, že stále platí nevyvrátiteľná právna domnienka, podľa ktorej, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov