Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmeny v postihovaní záškoláctva od 1. januára 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

S účinnosťou od 1. januára 2023 dochádza zákonom č. 396/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa k zmenám v postihovaní záškoláctva. Súčasne týmto zákonom v článku II dochádza aj k novelizácii zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Obec rieši priestupky a správne delikty na úseku povinnej školskej dochádzky podľa zákona č. 596/2003 Z. z.. Predmetná legislatíva dáva obci právomoc vykonávať štátnu správu v prvom stupni, pričom podnety prichádzajú zo strany príslušnej školy, na základe čoho obec začne vo veci konanie. Spomínanou novelizáciou sa sprísňujú skutkové podstaty priestupkov alebo správnych deliktov a obce sú od 1. 1. 2023 povinné, nie oprávnené ako to bolo doteraz, ukladať pokuty. 

Priestupkom alebo správnym deliktom bude v zmysle § 37 ods. 1 a § 37a ods. 1 zákona o štátnej správe v školstve - neospravedlnené vynechanie viac ako 15 vyučovacích hodín v kalendárnom mesiaci v rámci povinnej školskej dochádzky, zanedbávanie starostlivosti o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa; najmä jeho neprihlásením na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

Minimálna výška pokút sa určuje na 30 €. Podľa nového znenia § 37 ods. 3, resp. § 37a ods. 1 zákona o štátnej správe v školstve za porušenie povinnosti v oblasti dodržiavania povinnej školskej dochádzky, resp. povinného predprimárneho vzdelávania už obec má povinnosť uložiť pokutu. Pokutu bude možné uložiť aj opakovane.

Legislatíva: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/20230101

Zdroj: https://www.zmos.sk/zmeny-v-postihovani-zaskolactva-od-1--januara-2023--povinnost-obci-ukladat-pokuty-oznam/mid/416857/.html#m_416857


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov