Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1. 9. 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

S účinnosťou od 1. septembra 2019 nastanú úpravy v oblasti kariérového poradenstva.

Zmeny prinesie zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý článkom V. mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Činnosť kariérového poradenstva sa bude zameriavať v rámci škôl a školských zariadení na výkon výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti. Ťažisko výkonu diagnostickej a koordinačnej činnosti (predovšetkým výmena informácií o trhu práce) bude v rámci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). 

V školách a školských zariadeniach sa budú na realizácii kariérového poradenstva podieľať v rozsahu danom príslušnými ŠVP jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov najmä učiteľ a vychovávateľ. Za výkon kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach nesie hlavnú zodpovednosť kariérový poradca na škole, ak nie je ustanovený, tak výchovný poradca. Riaditeľ môže vo vnútornom predpise určiť kariérovú pozíciu školský poradca, ktorý vykonáva špecializované činnosti kariérového poradcu, výchovného poradcu a školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní. Ak v škole, v školskom zariadení vykonáva pracovnú činnosť školský psychológ, môže vykonávať aj činnosti výchovného poradcu a kariérového poradcu.

Od 1. 9. 2019 nariadením vlády SR, dôjde k zníženiu priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov na kariérových pozíciách kariérový poradca, školský poradca a výchovný poradca (v prípade, že v škole alebo školskom zariadení nepôsobí kariérový poradca).

Na 79 existujúcich CPPPaP vznikne 79 pracovných miest odborných zamestnancov – kariérových poradcov. Ťažisko jeho činnosti bude spočívať najmä vo výkone činností kariérového poradenstva (diagnostika, informácie o trhu práce – komunikácia so zamestnávateľmi...).

Podľa zodpovedajúcich štatútov príslušných priamoriadených organizácií MŠVVaŠ SR je výskum, metodická pomoc, vzdelávanie a poradenstvo v oblasti výchovného poradenstva (v podsystéme, ktorého je kariérové poradenstvo) v kompetencii VÚDPaP a vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu a príprave zabezpečuje súčinnosť pri zabezpečovaní kariérového poradenstva na základných školách a stredných školách ŠIOV. Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, ktoré musí spĺňať kariérový poradca ako odborný zamestnanec v CPPPaP upraví všeobecno záväzný právny predpis podľa § 85 a zákona č. 138/2009 Z. z.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/data/att/14893.pdf.

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov