Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena nariadenia - podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 402/2020 Z. z. 

Nariadenie skvalitňuje prideľovanie normatívnych finančných príspevkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení určených na financovanie osobných a prevádzkových nákladov. Reaguje na rozdeľovanie normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Zmena sa týka spôsobu financovania škôl umeleckého priemyslu, aktualizácie výpočtu hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry a to v súvislosti s nariadením vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a § 14e ods. 1 a 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úprava normatívneho financovania stredných športových škôl v súvislosti s aktualizáciou skupiny športov. Upravuje sa aj prechodné obdobie vo vzťahu k výpočtu normatívu pre špeciálne materské školy.

Zdroj: aspi.sk a nariadenie č. 402/2020 Z. z.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov