Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena financovania materských škôl a školských klubov detí - medzirezortné pripomienkovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: MŠVVaŠ SR

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, by mal zmeniť financovanie materských škôl a školských klubov detí, ktoré sú financované z výnosu dane z príjmu fyzických osôb, na financovanie zo štátneho rozpočtu je v medzirezortnom pripomienkovaní.

Cieľ návrhu zákona vyplýva z reformy 1 komponentu 6 Plánu obnovy a odolnosti SR, z ktorého vyplýva, že sa má vytvoriť „diferencovaný a transparentný systém financovania predprimárneho vzdelávania, aby sa zabezpečila stabilita, odolnosť a účelové viazanie finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie“. V nadväznosti na zmenu financovania materských škôl sa pristupuje aj k zmene financovania školských klubov detí. Podľa súčasného stavu materské školy a školské kluby detí bez ohľadu na zriaďovateľa sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na výnose na dani z príjmov fyzických osôb. Tieto finančné prostriedky, ktoré obce dostanú, sú ich vlastným príjmom a o ich rozdeľovaní rozhodujú v ich samosprávnej pôsobnosti. 

Legislatívny proces vo vláde SR

 

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov