Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zistenia TALIS 2018 - 2. časť

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

 Štúdiu TALIS 2018 realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v období od 30. 4. 2018 do 11. 5. 2018 a spočívala vo vyplnení školského dotazníka riaditeľom školy a učiteľských dotazníkov vybranými učiteľmi. 

V priemere krajín OECD iba 26 % učiteľov a 37 % riaditeľov zapojených v štúdii TALIS vyjadrilo súhlas, resp. rozhodný súhlas s tvrdením, že povolanie učiteľa je spoločnosťou oceňované. V Slovenskej republike je tento podiel najmenší zo všetkých krajín OECD. Pozitívnu zmenu sme zaznamenali v tom, ako sú slovenskí učitelia spokojní so svojím povolaním. Významne viac učiteľov vyjadrilo súhlas, resp. rozhodný súhlas s výrokom: výhody tejto profesie jednoznačne prevažujú nad nevýhodamiak by som sa mal/-a znovu rozhodnúť, určite by som si túto prácu vybral/-a. Pri skúmaní spokojnosti so svojou prácou a pracovným prostredím v priemere krajín OECD 92,6 % a v SR 94,7 % učiteľov uviedlo, že sú spokojní so svojím výkonom v aktuálnej škole (riaditelia OECD 94,1 %, SR 93 %). Vysokú mieru spokojnosti možno vidieť aj v názoroch na ich súčasné pracovné prostredie. Pri porovnaní s rokom 2013 nenastala v rámci SR v tejto oblasti významná zmena.

Približne jeden z piatich učiteľov v priemere krajín OECD uviedol, že vo svojej práci zažíva stres veľmi alebo dosť. Približne 68,8 % riaditeľov škôl v priemere krajín OECD a 85,3 % riaditeľov v SR uviedlo, že medzi ich hlavné príčiny stresu patrí priveľké množstvo administratívnej práceudržiavanie súladu s meniacimi sa požiadavkami zriaďovateľov, VÚC alebo ministerstva školstva, zodpovednosť za výsledky žiakovreagovanie na obavy rodiča alebo opatrovníka, udržiavanie disciplíny v triede

V priemere krajín OECD 39,4 % učiteľov a 46,5 % riaditeľov súhlasí alebo rozhodne súhlasí s tvrdením, že sú spokojní s platovým ohodnotením, ktoré dostávajú za svoju prácu v čase realizácie štúdie v roku 2018. Na Slovensku je s platovým ohodnotením spokojných len takmer 18 % učiteľov a 22,6 % riaditeľov škôl. So svojím platovým ohodnotením je v SR významne viac (o 23,3 percentuálnych bodov) spokojných riaditeľov neštátnych škôl v porovnaní so štátnymi školami. O 10,4 percentuálnych bodov je viac spokojných učiteľov pôsobiacich na vidieku (do 3 000 obyvateľov) v porovnaní s učiteľmi pôsobiacimi v mestách (nad 100 000 obyvateľov). Bez ohľadu na platové ohodnotenie je na Slovensku spokojných s podmienkami svojej pracovnej zmluvy 80,4 % učiteľov a 73,2 % riaditeľov (OECD 65,6 % a 66,4 %).

Učitelia majú veľa príležitostí na komunikáciu a spoluprácu s kolegami. Niektoré druhy aktivít znamenajú hlbšiu úroveň spolupráce, ktorá vyžaduje vysoký stupeň vzájomnej interakcie, zatiaľ čo iné formy vyžadujú len jednoduchú výmenu informácií alebo koordináciu výučby medzi učiteľmi. V TALIS 2018 bol oproti roku 2013 v SR zaznamenaný najvýraznejší pokles spolupráce učiteľov v oblastiach tímové vyučovanie v triedevýmena vyučovacích materiálov diskusia o pokroku vo vzdelávacích výsledkoch určitých žiakov. Podľa zistení TALIS 2018 nastal v SR v porovnaní s cyklom v roku 2008 významný nárast spolupráce v oblastiach spolupráca s ostatnými učiteľmi v škole kvôli zabezpečeniu spoločných noriem v hodnotení na sledovanie pokroku žiakov a diskusia o pokroku vo vzdelávacích výsledkoch určitých žiakov. Oproti roku 2008 v SR nastal významný pokles spolupráce v oblastiach hospitácia na hodine a poskytnutie spätnej väzbyvýmena vyučovacích materiálovúčasť na kolaboratívnom odbornom vzdelávaní zapojenie rôznych tried a vekových skupín do spoločných činností.

Na Slovensku, podobne ako v krajinách OECD, väčšina riaditeľov vyjadrila súhlas, resp. rozhodný súhlas s tvrdeniami, ktoré poukazujú na to, že školy sú tímovo riadené. Až 98 % riaditeľov škôl v krajinách OECD súhlasilo, že ich škola poskytuje zamestnancom možnosť aktívne sa zúčastňovať na rozhodnutiach školy (SR 99 %) a škola poskytuje rodičom alebo opatrovníkom možnosť aktívne sa zúčastňovať na rozhodnutiach školy (OECD 83,1 %, SR 85,7 %). Na Slovensku však možnosť aktívne sa zúčastňovať na rozhodnutiach poskytuje žiakom len v 60,1 % škôl v porovnaní s 80,8 % škôl v krajinách OECD.

Slovensko patrí medzi krajiny OECD s  vyššou mierou rozhodovacích právomocí učiteľov. Štúdia TALIS mapuje činnosti a postupy, kedy učitelia sami preberajú vedenie v triede aj mimo nej, spolupracujú s kolegami na zlepšovaní podmienok školy a vzdelávaní žiakov a majú dôležité postavenie pri rozvoji vízií školy a stanovovaní cieľov. Viac ako 40 % riaditeľov uviedlo, že učitelia v ich škole majú hlavnú zodpovednosť pri tvorbe školského poriadku a postupov (OECD 40,1 %, SR 59,4 %); tvorbe systému hodnotenia žiakov, vrátane národných hodnotení (OECD 41,6 %, SR 62,1 %); určení obsahu predmetov, vrátane národných kurikúl (OECD 51,6 %, SR 62,3 %); rozhodnutí, ktoré učebné materiály sa budú používať (OECD 74,7 %, SR 72,8 %).

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/talis/cyklus/2018?componentId=1178?newsId=98


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov