Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Žiadosť o prijatie do materskej školy

Kategória: Aktuality

Pred nástupom dieťaťa na predprimárne vzdelávanie treba dieťa do materskej školy zapísať. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejňuje riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca

Oznámenie o podávaní žiadostí obsahuje okrem termínu a miesta aj kritériá prijímania detí do materskej školy, ktoré sú uvedené v § 59 školského zákona, taktiež v § 3 ods. 2 vo vyhláške o materskej škole. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Výnimočne možno prijať aj deti od dvoch rokov, a to len v prípade, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, ak boli do materskej školy prijaté všetky deti od troch do šesť rokov.

V kompetencii riaditeľa materskej školy možno prihliadať aj na iné kritériá prijímania detí, ktoré však nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nesmú byť diskriminačné a nesmú obmedzovať práva dieťaťa alebo jeho zákonného zástupcu. Tie musí prerokovať s pedagogickou radou školy a následne je povinný ich zverejniť. 

Viac v príspevku Zápis dieťaťa do materskej školy, Príprava dieťaťa na materskú školu, Vzor žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov