Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zdravotná starostlivosť v škole

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

15. januára 2022 nadobúda účinnosť zákon č. 2/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon ustanovuje možnosť zdravotnej starostlivosti v škole a školskom zariadení vybranými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí budú v škole alebo v školskom zariadení zamestnaní v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Z dôvodu, aby nedochádzalo k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v škole alebo v školskom zariadení bez vedomia zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, na zdravotnú starostlivosť sa bude vyžadovať informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. 

Legislatívny proces vo vláde SR

 

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov