Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber údajov RIS/EDUZBER

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Financovanie škôl a školských zariadení sa od roku 2004 uskutočňuje v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/20008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní podľa § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. poskytnúť do 30. septembra kalendárneho roka počty detí alebo žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov pre roky 2018 a 2019.

V septembri sa do zberu údajov do Centrálneho registra podľa stavu k 15.9. započítajú údaje poslané a spracované od 15.9. do 30.9.2019. Údaje poslané pred týmto termínom RIS síce spracuje a vráti informáciu o spracovaní, ale toto slúži školám iba na testovanie a kontrolu správnosti údajov v ich školských informačných systémoch.

Zber údajov sa uskutočňuje priamym vložením do Centrálneho registra na adrese crinfo.iedu.sk.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk