Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Záverečná správa - Cielený monitoring v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zameraný na pitný režim detí v materských školách

Kategória: Aktuality Autor/i: ÚVZ SR

Cieľom monitoringu bolo poskytnúť reálny prehľad o konzumácií sladených nápojov podávaných deťom v rámci pitného režimu počas ich pobytu v predškolskom zariadení a na základe vyhodnotenia navrhnúť eventuálne opatrenia na zlepšenie.

MŠVVaŠ SR vypracováva a pravidelne aktualizuje materiálno spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie, ktoré majú záväzný charakter. Pri zostavovaní jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania je potrebné dodržiavať Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov podľa Prílohy č.1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania vrátane časovej a obsahovej štruktúry jedál v zmysle odporúčaných výživových dávok.

Pri ponuke nápoja k jedlu musia školské stravovacie zariadenia preferovať podávanie čistej pitnej vody z vodovodu, pitnej vody ochutenej ovocím a bylinkami.

Odborní pracovníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva zmonitorovali spolu 365 predškolských zariadení. Frekvencia podávaných sladených nápoj je alarmujúca, odborní pracovníci preto inštruovali zamestnancov materských škôl uprednostňovať pre pitný režim detí nesladené nápoje. Na základe zistení je počet podávaných sladených nápojov z hľadiska racionálneho stravovania nevyhovujúci. Treba upraviť zostavovanie jedálnych lístok tak, aby príjem kalórií vo forme tekutých sladených nápojov nekompenzoval nedostatočný energetický príjem podávanej stravy. 

Za najvhodnejší nápoj na pravidelné pitie považujeme vodu, ktorá zodpovedá všetkým požiadavkám na pitnú vodu a je bezpečná, ďalej nesýtené vody z kvalitných prírodných prameňov, prípadne dojčenské vody, slabé bylinkové a tmavé nesladené čaje, ovocné čaje, vodou riedené zeleninové a ovocné šťavy.

Nápoje vhodné len v obmedzenom množstve sú minerálne vody, ovocné džúsy.

Nevhodnými nápojmi sú silne mineralizované vody, sýtené oxidom uhličitým, sladené nápoje typu limonád, kolových nápojov, nápoje s prídavkom umelých sladidiel, nápoje s obsahom chinínu alebo kofeínu.

Záverečná správa (krátené)

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3489:zaverena-sprava-cieleny-monitoring-vnramci-vykonu-tatneho-zdravotneho-dozoru-zamerany-na-pitny-reim-deti-vnmaterskych-kolach&catid=209:spravy-z-uradnych-kontrol-a-zd-za-rok-2018&Itemid=114


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov