Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zavedenie právneho nároku na prijatie v materskej škole a zmena definície žiaka so ŠVVP

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vláda rokovala o novele školského zákona. Jej cieľom je zavedenie právneho nároku na prijatie v materskej škole (najmä s ohľadom na deti z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia), zmena definície dieťaťa a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Návrhom zákona sa plnia niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR schváleného uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 – ide o ciele reforiem 1, 2 a 3 komponentu 6.

Návrh zákona rieši zavedenie právneho nároku (práva) na prijatie dieťaťa v materskej škole. V tejto súvislosti sa zároveň napĺňa úmysel uľahčiť sprístupnenie právneho nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aktuálna definícia detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami založená na horizontálnom členení detí a žiakov do kategórií podľa znevýhodnenia, postihnutia či nadania, sa nahradí novou definíciou dieťaťa alebo žiaka zažívajúceho prekážky v prístupe k výchove a vzdelávaniu a pri učení, ktorý na naplnenie svojho vzdelávacieho potenciálu potrebuje poskytnutie a uplatnenie podporných opatrení.

Prekážky pri učení a v prístupe k vzdelávaniu budú zohľadňovať faktory na strane dieťaťa a žiaka (príp. rodinného prostredia), na strane školy (napríklad existencia fyzických bariér v budove školy), ako aj ich možný dočasný charakter. Na definíciu detí a žiakov zažívajúcich prekážky v prístupe k výchove a vzdelávaniu bude nadväzovať nový vertikálny model podporných opatrení (vrátane financovania), založený na posúdení miery podpory, ktorú dieťa alebo žiak potrebuje na rozvinutie svojho vzdelávacieho potenciálu. Návrh zákona mení definície špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby, mení definície dieťaťa a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zavádza a vymedzuje podporné opatrenia, stransparentňuje financovanie materských škôl obcami a spresňuje niektoré ustanovenia o hodnotení žiakov v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe, rozširuje možnosti experimentálneho overovania, upravuje kvalifikačné predpoklady učiteľov materských škôl.

Legislatívny proces vo vláde

 

Zdroj: aspi.sk a tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/22

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov