Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

V medzirezortnom pripomienkovaní sa nachádza návrh novely školského zákona, ktorý sa týka zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole, ako aj výšenia príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl.

Právnou úpravou by sa mala povinná školská dochádzka predĺžiť zo súčasných desať rokov na jedenásť. Povinná školská dochádzka v materskej škole by mala trvať jeden školský rok. V prípade, že po jednom roku povinného predprimárneho vzdelávania dieťa nebude spôsobilé pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole, bude na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy opakovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Novela ruší inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a inštitút dodatočného odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky, ruší aj možnosť zriaďovať nultý ročník a prípravný ročník. Upravuje názov dokladu o získanom stupni vzdelania v predprimárnom vzdelávaní. Ustanovuje povinnosť zákonnému zástupcovi dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole a na pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zákonný zástupca bude mať možnosť požiadať o individuálne predprimárne vzdelávanie dieťaťa za podmienok ustanovených zákonom. Určuje sa lehota na úhradu výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt v materskej škole zriadenej obcou. Výška príspevku bude jednotná pre všetky deti. Ustanovuje sa mechanizmus prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, ako aj veková hranica ich prijatia.

Legislatívny proces v Národnej rade SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/.

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov