Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zápis dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Kategória: Aktuality

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Prihláška sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva. Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Miesto a čas zápisu určí obec všeobecne záväzným nariadením, orgán miestnej štátnej správy v školstve, zriaďovateľ cirkevnej školy alebo zriaďovateľ súkromnej školy (§ 20 zákona č. 245/2008 Z.z.)

Základná škola vyžaduje pri zápise osobné údaje /§ 11 ods. 6 písm. a) prvého až siedmeho bodu a písm. b)./:

  • o deťoch, žiakoch v rozsahu: meno, priezvisko a rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa, žiak, poslucháč alebo účastník výchovy a vzdelávania obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, materinský jazyk,
  • o zákonných zástupcoch dieťaťa, žiaka v rozsahu (§ 157 ods. 3 písm. b) prvého bodu): titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, spôsobilosť na právne úkony, adresa bydliska a druh pobytu, zákaz pobytu, kontakt na účely komunikácie.

Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov