Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zápis a prijímanie detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

Kategória: Aktuality

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu.

Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, miesto a čas zápisov určí zriaďovateľ. 

Základná škola vyžaduje pri zápise osobné údaje o dieťati (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu/miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť) a osobné údaje o zákonných zástupcoch (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, kontakt na účely komunikácie).

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2022 a spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku. Riaditeľ školy do 30. júna 2022 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt s údajmi podľa § 60 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdroje:

  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov