Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti a účtovanie rozdielov od 1. júla 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: daneauctovnictvo.sk/

Zrušenie 1 a 2 eurocentových mincí bolo predmetom už viacerých rokovaní na úrovni eurozóny a aj Národnej banky Slovenska. Nakoľko euromince majú iný právny základ ako bankovky, o ktorých rozhoduje Európska centrálna banka (ECB), o minciach ako zákonnom platidle rozhoduje Rada EÚ po porade s Európskym parlamentom a ECB).

Podľa informácií v hotovostnom peňažnom obehu na úrovni eurozóny už najmenšie euromince nepoužíva 5 krajín eurozóny: Fínsko, Holandsko, Belgicko, Írsko a Taliansko.

Vo Fínsku, Belgicku a Taliansku je zaokrúhľovanie na najbližší 5 eurocent stanovené v zákone a v ostatných krajinách ide o zaokrúhľovanie na dobrovoľnej báze, resp. na dohode zúčastnených strán (národné banky, banky, obchod, verejnosť).

Vláda Slovenskej republiky prijala zaokrúhľovanie na národnej úrovni s tým, že 1 a 2 eurocentové mince zostanú naďalej zákonným platidlom, len pri platbách v hotovosti sa budú zaokrúhľovať na 5 centov. Znamená to, že 1 a 2 eurocentové mince ostanú naďalej v obehu, bude možné nimi platiť, len sa už nebudú vydávať v obchodoch.

Vplyv zaokrúhľovania cien v hotovosti na zníženie nákladov

Zavedenie zaokrúhľovania cien tovarov bude mať podstatný vplyv na zníženie nákladov podnikateľov na manipuláciu a spracovaní 1 a 2 eurocentových mincí, ale aj verejnosti za poplatky bánk za vloženie hotovosti, resp. prispeje k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku. Obmedzenie používania 1 a 2 eurocentových mincí bude mať pozitívny efekt aj na životné prostredie, najmä v týchto oblastiach:

  • zníženie použitia obalového o materiálu a zníženie počtu prepráv týchto mincí,
  • zníženie potreby ocele a medi, spotreby vody a chemikálií potrebných pri výrobe 1 a 2 eurocentových mincí,
  • zníženie množstva odpadu vznikajúceho pri výrobe mincí vyžadujúceho si ďalšiu recykláciu,
  • zníženie počtu prepráv peňazí od výrobcu mincí a následne medzi ostatnými účastníkmi hotovostného peňažného obehu (NBS, banky, obchodníci a pod.) počas celého životného cyklu mincí a s tým súvisiace zníženie emisií CO2 a NOx,
  • zníženie spotreby plastov, príp. iného druhu obalového materiálu potrebného pri výrobe a následne pri manipulácii, uskladnení a prevozoch mincí,
  • úspora energií potrebných pri spracovaní mincí a ich uskladnení.

Tento celkový rozsah pozitívneho vplyvu na životné prostredie bude čiastočne znížený zvýšenou emisiou 5 eurocentových mincí. Tento nárast by však mal byť omnoho nižší v porovnaní so zníženou (až nulovou) emisiou 1 a 2 eurocentov, čo dokazujú údaje z iných krajín eurozóny, ktoré už zaviedli zaokrúhľovanie.

Zaokrúhľovanie sa bude týkať len hotovostných platieb, t. j. len pri platení kupujúcim za tovar, nebude sa týkať bezhotovostných platieb.

Na účely zákona o cenách sa pod cenou tovaru podľa § 1 ods. 1 zákona o cenách rozumejú ceny výrobkov, výkonov, prác, služieb, nájmu a nehnuteľností.

Vplyv zaokrúhľovania na podnikateľské subjekty

Zaokrúhľovanie sumy platenej v hotovosti za tovar bude mať vplyv na podnikateľské subjekty. Títo podnikatelia sú povinní podľa § 3 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“) prijatú tržbu v hotovosti alebo platobnými kartami alebo iným spôsobom nahrádzajúcim hotovosť, bez zbytočného odkladu po jej prijatí evidovať v ERP alebo v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient. Tieto pokladnice si vyžiadajú technickú úpravu zaokrúhľovania ceny predaného tovaru. Predpokladaný náklad na úpravu softvéru jednej on-line registračnej pokladnice predstavuje od 30 až 60 € a výška závisí od druhu pokladnice a rozsahu požadovanej úpravy. Úprava on-line pokladnice musí byť nastavená aj na prípady kombinácie platieb za nákup.

Príklad č. 1: Kupujúci sa rozhodne, že zaplatí časť nákupu hotovosťou a časť platobnou kartou.

Predávajúci musí s takouto platbou počítať a je na ňom, aby si registračnú pokladnicu na takýto spôsob zaplatenia nastavil. V tomto prípade bude však platiť, že pri kombinácii platby (hotovosť aj platba kartou), sa zaokrúhľuje len suma hradená v hotovosti.

Výška nákladov na úpravu on-line registračnej pokladnice sa môže znižovať, keď sa podnikateľ rozhodne, že prejde na evidenciu prijatej platby na používanie virtuálnej registračnej pokladnice alebo hotovostnú platbu za nakúpený tovar obmedzí tak, že prestane podnikateľ brať platbu v hotovosti a podnikateľ bude uprednostňovať len bezhotovostné platby za nákup tovaru.

Pre kupujúceho to bude znamenať, že bude jeho platba v hotovosti automaticky zaokrúhlená. Ak by mal kupujúci obavu zo zvýšenia cien zaokrúhlením, nákup môže optimalizovať tak, aby suma nákupu viacerých kusov tovaru platenej v hotovosti smerovala k zaokrúhleniu nadol, v prospech kupujúceho.

Od 1. júla 2022 bude podnikateľskej verejnosti k dispozícii nová verzia aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), ktorú zabezpečuje finančné riaditeľstvo pre podnikateľov bezplatne. Podnikatelia ju budú poznať pod názvom VRP 2 aj s novým logom a vylepšenými funkciami. Funkcionality VRP 2 budú už prispôsobené tak, aby podnikatelia vedeli dodržať novelu zákona o cenách, ktorou sa obmedzí od júla 2022 obeh 1 a 2 eurocentových mincí na Slovensku. Hotovostné platby sa budú zaokrúhľovať. Ak si podnikateľ nastaví ceny tak, že nebudú podliehať zaokrúhľovaniu, bude môcť používať aj pôvodnú aplikáciu.

Prijímanie platieb v hotovosti 1 a 2 eurocentové mince aj po 1. júli 2022

Príjemcovia platieb aj po 1. júli 2022 budú naďalej povinný prijímať pri platbách v hotovosti 1 a 2 eurocentové mince. Znamená to, že tieto mince zostanú na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom, a to tak dlho a v takom rozsahu, ako zostávajú zákonným platidlom podľa právnych predpisov EÚ.

Upozornenie: Pri uplatňovaní tohto ustanovenia je potrebné brať do úvahy, že ide o zaokrúhľovanie len fyzickej platenej hotovosti za tovar, nakoľko cieľom legislatívnej úpravy § 3 ods. 4 zákona o cenách je obmedzenie používania 1 a 2 eurocentových mincí. Iné prostriedky, ktoré sa podľa iných právnych predpisov považujú za hotovosť, sa na účely zaokrúhľovania podľa zákona o cenách za hotovosť nepovažujú, napr. dobitie karty sa považuje za inú finančnú transakciu, ktorá nie je pre potreby zákona o cenách považovaná za platbu kupujúcim za tovar.

Vplyv zaokrúhlenia platieb v hotovosti na osobitné predpisy

Zavedenie nového spôsobu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti bude mať vplyv na niektoré osobitné predpisy, a to na:

  • Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP.

Podľa zákona o používaní ERP bude na pokladničnom doklade uvedené zaokrúhlenie ceny ako povinný údaj, napr. +0,01 alebo -0,02. Povinnosť zaokrúhľovania sa vzťahuje aj na obchodníkov, ktorí nemajú povinnosť evidovať prijatú tržbu pokladnicou e-kasa klient podľa § 3 ods. 2  zákona o používaní ERP. Táto úprava si vyžaduje vynaloženie nákladov na úpravu softvéru on-line registračných pokladníc s predpokladaných nákladom od 30 až 60 € na jednu pokladnicu, pričom výška týchto nákladov závisí od druhu pokladnice a rozsahu požadovanej úpravy. Pokiaľ ide o virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorá je zriadená na web stránke finančného riaditeľstva, náklady na jej úpravu bude znášať finančné riaditeľstvo, ktoré ju poskytuje podnikateľom bezplatne. Podľa dostupnej informácie, finančná správa nastaví pre podnikateľov zaokrúhľovanie v e-kase klient v zóne podnikateľa reporty, ktoré sú použiteľné na účtovné a daňové účely.

  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Podľa zákona o účtovníctve sa rozdiel medzi požadovanou sumou na zaplatenie v hotovosti a sumou uvedenou na doklade bude účtovať ako náklad na zaokrúhlenie alebo ako výnos zo zaokrúhlenia.

  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších prepisov.

Výpočet DPH sa bude počítať zo sumy pred zaokrúhlením. Zaokrúhlenie pri platbe v hotovosti nebude mať vplyv na výpočet DPH z nákupu tovaru. Vplyv zaokrúhlenia platby v hotovosti bude z hľadiska uplatnenia DPH neutrálny. Je to z dôvodu, aby výpočet DPH nebol zbytočne komplikovaný, ak by nákup pozostával z tovarov podliehajúcich rôznej sadzbe DPH. Podľa dostupných informácií k danej veci, rovnaký prístup v oblasti DPH pri zaokrúhlení platby v hotovosti uplatňujú aj iné členské štáty (napr. Belgicko, Írsko), ktoré už obmedzili používanie 1 a 2 eurocentových mincí.

Celý článok si už za niekoľko dní môžete prečítať v novom čísle 6/2022 časopsiu DPH v praxi (na portáli bude článok zverejneý skôr, ako vyjde tlačené číslo). Dozviete sa, okrem iných dôležitých informácií, ako postupvať pri účtovaní vzniknutých rozdielov zo zaokrúhľovania v podvojnom účtovníctve, ako sa s rozdielom vysporiadať v jednoduchom účtovníctve, článok tiež obsahuje názorné príklady zaokrúhľovania napr. pri kombinovanej platbe hotovosťou a bezhotovostne, prípadne kombináciou so stravnými poukážkami, pri reklamácii tovaru a vrátení sumy za nákup a pod.

Zdroj: https://www.otazkyodpovede.sk/sk/tema/zaokruhlovanie-platieb-v-hotovosti-a-uctovanie-rozdielov-od-1-jula-2022.x-182/uvod


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov