Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zamestnancom a zamestnávateľom sa od nového roka zjednodušia niektoré povinnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2021 zjednoduší zamestnávateľom a zamestnancom v komunikácii so Sociálnou poisťovňou viacero postupov. 

Vo vzťahu k zamestnávateľom sa ruší povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného SP do 8 dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca, oznamovať SP zmeny v údajoch jeho zamestnanca (priezviska vrátane všetkých predošlých priezvisk, mena, dátumu a miesta narodenia, stavu a miesta trvalého pobytu, rodného čísla). Naďalej ostáva povinnosť zamestnávateľa oznámiť zmenu mena a priezviska zamestnanca, ktorý na území SR nemá trvalý/prechodný pobyt, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel. Ruší sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať SP začiatok a skončenie čerpania materskej/ rodičovskej dovolenky zamestnancom. Naďalej ostáva povinnosť oznámiť prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca do 8 dní od tohto prerušenia. 

Zmenou zákona o sociálnom poistení sa od 1. januára 2021 ďalej zavádza princíp druhej šance pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá načas nesplní svoju povinnosť v lehotách určených jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, ale dodatočne ju splní v ďalšej sedemdňovej lehoteAk fyzická a právnická osoba splní svoju povinnosť v „dodatočnej lehote“, Sociálna poisťovňa jej neuloží pokutu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnancom-a-zamestnavatelom-sa-od-noveho-roka-zjednodusia-niektore-povinnosti/48411s69133c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov