Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov je  medzirezortnom pripomienkovaní. 

Zákon sa týka stanovenia požiadaviek na náležité rozmiestnenie prvkov detského ihriska; zabezpečenia vhodného povrchu detských ihrísk; systému na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách; pravidiel prevádzky detských ihrísk; vykonávania pravidelných odborných kontrol; okruhu subjektov oprávnených vykonávať kontroly detských ihrísk; stanovenia požiadaviek na obsah, rozsah a vykonávanie odborného vzdelávania a odborného skúšania certifikovaných osôb ako subjektov oprávnených na výkon periodických kontrol detských ihrísk.

Cieľom je stanoviť požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať. Ustanovujú sa povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu sledovaného účelu – väčšia bezpečnosť detí na detských ihriskách. Stanovujú sa najmä požiadavky na náležité rozmiestnenie prvkov detského ihriska a zabezpečenie vhodného povrchu detských ihrísk, zavádza sa systém na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách a jasné pravidlá prevádzky detských ihrísk vrátane vykonávania pravidelných odborných kontrol. Kontrola individuálnych zariadení detských ihrísk sa pretransformuje na vstupnú kontrolu, ktorú budú musieť absolvovať všetky detské ihriská pred uvedením do prevádzky po ich zriadení alebo podstatnej zmene majúcej dosah na bezpečnosť detského ihriska. Definuje sa okruh subjektov oprávnených vykonávať kontroly detských ihrísk po preukázaní dostatočnej odbornosti na výkon tejto špecializovanej činnosti. 

Legislatívny proces vo vláde

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov