Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zákon o ochrane osobných údajov vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 18/2018 Z.z.

Kategória: Aktuality

Vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa týka mplementácie a transpozície EÚ dokumentov, zrušenia povinnosti skúšky na výkon zodpovednej osoby, nových nástrojov zaistenia bezpečnosti, zrušenia povinnosti pri spracúvaní údajov ex ante, informačnej povinnosti v širšom rozsahu, súhlasu dotknutej osoby jasne oddeliteľného od iných dojednaní, vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 18/2018 Z. z.

Podľa zákona:

  • súhlas dotknutej osoby musí byť jasne oddeliteľný od iných podmienok a dojednaní a je možné ho kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu,
  • stanovuje sa veková hranica pre zákonné spracúvanie osobných údajov detí v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti,
  • posilňujú sa práva dotknutých osôb, vyžaduje sa informačná povinnosť v širšom rozsahu, ktorá umožňuje jednoduchší výkon práv dotknutých osôb,
  • dotknutým osobám sa explicitne garantujú práva doteraz vyplývajúce iba z judikatúry alebo aplikačnej praxe dozorných orgánov,
  • rušia sa administratívne povinnosti prevádzkovateľov spojené so spracúvaním osobných údajov plnené ex ante, pred začatím spracúvania, a to oznamovacia povinnosť, povinnosť osobitnej registrácie a evidenčná povinnosť, nahrádzajú sa novými inštitútmi, ktoré zdôrazňujú materiálne, nielen formálne zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi a spočívajú v prijatí resp. realizácii opatrení na zaistenie bezpečnosti osobných údajov primeraných rizikám, ktoré sú s konkrétnymi spracovateľskými operáciami spojené,
  • vo vzťahu k úradu a dotknutým osobám sa stanovuje povinnosť oznamovať zistené porušenie ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľov,
  • ruší sa povinnosť úspešného absolvovania skúšky pred úradom na výkon funkcie zodpovednej osoby (podmienka odborných kvalít a spôsobilosti ostáva zachovaná),
  • stanovujú prípady, kedy je ustanovenie zodpovednej osoby obligatórnou povinnosťou prevádzkovateľa, ako aj sprostredkovateľa. 

Legislatívny proces v Národnej rade Slovenskej republiky

Zdroj: https://www.noveaspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk