Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Základné školy budú môcť opäť získať príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Nenávratný finančný príspevok na pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov budú môcť základné školy získať v rámci pripravovanej výzvy V základnej škole úspešnejší II.Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR ju vyhlási ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje s cieľom podporiť aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečenia rovnosti príležitostí žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok sú základné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon). V prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu, oprávneným žiadateľom je jej zriaďovateľ. Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.

Zdroj a ďalšie informáciehttps://bit.ly/2zll5Ne


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov