Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Z činnosti Združenia odborných učilíšť na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Združenie odborných učilíšť Slovenska je apolitické, záujmové, mimovládne združenie právnických osôb, ktoré vzniklo ako celoslovenská, záujmová a dobrovoľná organizácia združujúca odborné učilištia na Slovensku a zariadenia, ktorých poslaním je výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých detí a mládeže. Združuje špeciálne základné školy, odborné učilištia, reedukačné centrá a diagnostické centrá. 

Združenie má za sebou 24 ročnú tradíciu a súčasnou predsedníčkou združenia je PaedDr. Jana Kandriková, ktorá je zároveň riaditeľkou Spojenej školy internátnej v Snine.

Jednou z hlavných úloh, ktoré si ZOUS stanovilo na roky 2018 – 2019, je napríklad pokračovanie v organizovaní celoslovenských súťaží zručnosti a športových súťaží, ktoré združenie každoročne organizuje v rôznych odboroch na OU; riešenie problematiky integrácie a inklúzie v ŠZŠ formou dostupných krokov s dostatočnou pripravenosťou na tento krok; presadzovanie cez MŠVVaŠ SR predĺženie povinnej školskej dochádzky do 18. roku veku, resp. ukončenie prípravy na povolanie, čo je najväčším problémom OU, kedy žiaci nedokončia vzdelávanie a často odchádzajú po ukončení povinnej školskej dochádzky, alebo v priebehu školského roka.

Jednu z úloh, zorganizovať medzinárodnú exkurziu zameranú na odborné vzdelávanie MP sa už podarilo splniť. ZOUS zorganizovalo medzinárodnú exkurziu pod názvom „ Školstvo na Ukrajine“. Cieľom exkurzie bolo spoznávať rôzne formy výchovy a vzdelávania v podobných školách a školských zariadeniach, získať nové poznatky, skúsenosti, porovnávať vzdelávacie systémy a nadviazať prípadnú cezhraničnú spoluprácu. Exkurzie sa zúčastnili aj riaditelia špeciálnych škôl a školských výchovných zariadení z celého Slovenska, riaditelia pedagogicko – psychologických poradní  z Českej republiky.

Exkurzia sa uskutočnila v dňoch 17. 4. 2018 – 20. 4. 2018 v meste Užhorod. V priebehu programu sa riaditelia ZOUSu zúčastnili návštevy Mestského úradu v Užhorode, kde boli prívítaní zástupcami mesta (zástupca primátora Igor Fartušok, vedúca medzinárodných grantov a inovácií Victoria Tarachonyč) a kde  im bola prezentovaná práca mesta, úradov, ktoré v meste pôsobia, spolupráce so Slovenskom všeobecne, ale aj prezentácia školstva v Ukrajine a konkrétne v meste Užhorod. Zástupkyňa mestského odboru školstva Natalia Muchomedyanova popísala systém inštitúcií, inovácií v rámci nového zákona na Ukrajine a ďalšie možnosti vzdelávania vrátane sociálnych problémov, starostlivosti o siroty, stravovania a ďalších.  

Ďalšou zastávkou bola návšteva Všeobecno - vzdelávacej školy s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským, ktorá je jednou svojho druhu na území Ukrajiny. Pedagogický zbor tvoria slovenskí a ukrajinskí učitelia.  Záujem o štúdium na tejto škole niekoľkonásobne prevyšuje kapacitné možnosti školy. Do prvého ročníka tejto školy je prijímaných 40 žiakov. Žiaci sú známkovaní bodovým systémom od 12 – 1, kde 12 je najlepšie hodnotenie.

Základná škola má 3 stupne - prvý stupeň: 1. – 4. ročník; druhý stupeň : 5. – 9. ročník – stredný stupeň základného vzdelania, kde žiaci po ukončení všeobecnými testami dosahujú neúplné základné vzdelanie a môžu pokračovať ďalej v učilišti, lýceu, alebo pokračujú v treťom stupni ZŠ, tretí stupeň : 10. – 11. ročník – ukončenie úplného základného vzdelania, kde môžu úspešní uchádzači pokračovať v štúdiu na vysokej škole

Exkurziu v škole sprevádzal vynikajúci učiteľ a spisovateľ v jednej osobe, Ján Pochanič, ktorý je rodákom z Podhoroďa pri Sobranciach. Súčasťou školy je aj Centrum Slovenskej kultúry, ktoré usporadúva rôzne oblastné súťaže  s podporou Matice Slovenskej na Ukrajine.

Pedagógovia taktiež navštívili terapeutické zariadenie – Inkluzívno rehabilitačné centrum v Užhorode, ktoré pomohla založiť manželka prezidenta Ukrajiny Maryna Poroshenko. Centrum sa zaoberá včasnou intervenciou a poradenstvom, terapiami pre zdravotne znevýhodnených.

Najväčší dojem na pedagógov urobilo centrum „Doroga žitia“, zariadenie pre vzdelávanie a komplexnú rehabilitáciu pre deti a mládež s mentálnym a kombinovaným postihnutím, telesným postihnutím.  Centrum poskytuje množstvo terapií, rehabilitácie pod dohľadom lekárov, vzdelávanie žiakov s najťažším postihnutím, poradenstvo pre rodičov s deťmi so ŠVVP.

Súčasťou programu exkurzie bola aj prehliadka historickej časti mesta Užhorod so sprievodcom, ktorý bol v tom čase prekrásne zakvitnutý sakurami a zvýraznil tak jeho krásu. Súčasťou programu na Ukrajine bolo aj zrelaxovanie účastníkov v termálnych kúpeľoch v Kosíne s množstvom bazénov a sáun, ale aj prehliadka vínneho závodu Chizay v Maloj Gore.

Zdroj: http://uzhgorod.net.ua/news/124127


 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk