Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vzor pracovného poriadku pre školy a školské zariadenia s aktualizáciami a komentármi

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Vyberáme z časti VZORY

Školy a školské zariadenia používajú Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 6 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení príslušného odborového orgánu. Tento pracovný poriadok je vzorový na vypracovanie pracovného poriadku škôl a školských zariadení, ktoré sú zamestnávateľmi, a pre zriaďovateľov, ktorí sú zamestnávateľmi pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Keďže ide o vzorový pracovný poriadok, je potrebné ho upraviť na podmienky školy alebo školského zariadenia. Ako každý vzorový dokument aj vzorový pracovný poriadok obsahuje ustanovenia, ktoré bez ďalšej úpravy nemajú právny význam, resp. poskytujú určitý návod na úpravu konkrétneho ustanovenia.

Vzhľadom k uvedenému možno jednoznačne povedať, že nestačí, ak škola alebo školské zariadenie doplnia len svoj názov a ostatné ustanovenia ponechajú nedotknuté.

Vzorový pracovný poriadok bol vydaný vo februári 2020. Od jeho vydania už uplynuli tri roky. Vzhľadom na viaceré legislatívne zmeny v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a pracovnej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov pôvodná verzia vzorového pracovného poriadku už nie je aktuálna.

Vzorový pracovný poriadok je koncipovaný spôsobom, ktorý predpokladá, že škola alebo školské zariadenie postupuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) a podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“). Z tohto hľadiska školy a školské zariadenia, ktoré nepostupujú podľa vyššie uvedených právnych predpisov, musia svoje pracovné poriadky primerane upraviť.

Predkladaný vzor pracovného poriadku obsahuje aktualizované znenie zohľadňujúce legislatívne zmeny, ako aj komentáre k ustanoveniam, ktoré si škola má, resp. môže prispôsobiť na svoje podmienky. Okrem toho obsahuje aj alternatívne znenia a komentáre k potrebným úpravám pre školy a školské zariadenia, ktoré nepostupujú podľa zákona č. 552/2003 Z. z. alebo zákona č. 553/2003 Z. z.

VZOR pracovného poriadku vypracovaný podľa vzorového pracovného poriadku s aktualizáciami a komentármi


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov