Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

VZOR - Povolenie vykonať komisionálnu skúšku - vzdelávanie v školách mimo územia SR

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyberáme z časti VZORY

Vzorové rozhodnutie o povolení vykonať komisionálnu skúšku žiakovi základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa § 5 ods. 3 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri plnení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky podľa § 57 ods. 1 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vzdelávanie v školách mimo územia SR podľa § 23 písm. b) v súlade s § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon). 

Pod textom ponúkame vzor povolenia vykonať komisionálnu skúšku - vzdelávanie v šklách mimo územia SR.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov