Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vzdelávací štandard - rusínsky jazyk a literatúra

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 30. augusta 2019 pod číslom 2019/4263:2-C1620 Vzdelávací štandard učebného predmetu rusínsky jazyk a literatúra pre vyššie stredné vzdelanie pre školy s vyučovacím jazykom rusínskym a s vyučovaním rusínskeho jazyka s účinnosťou od 1. septembra 2019.

Vzdelávací štandard učebného predmetu rusínsky jazyk a literatúra pre vyššie stredné vzdelávanie pre školy s vyučovacím jazykom rusínskym a s vyučovaním rusínskeho jazyka je pedagogický dokument, ktorý komplexne stanovuje nielen výkon a obsah, ale zároveň umožňuje aj rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov. Pozostáva z charakteristiky a cieľov učebného predmetu, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde. Predstavuje ucelený systém kognitívne odstupňovaných výkonov, ktoré sú všeobecne formulované a učiteľ ich môže bližšie špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v podobe ďalších učebných cieľov, učebných úloh, otázok, či testových položiek s prihliadnutím na aktuálne kognitívne schopnosti žiakov. K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom sa zdôrazňujú pojmy ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované podľa zložiek predmetu a jednotlivých predmetových kompetencií. Učiteľ môže tvorivo modifikovať stanovený učebný obsah v rámci školského vzdelávacieho programu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/22511-sk/vzdelavaci-standard-ucebneho-predmetu-rusinsky-jazyk-a-literatura-pre-vyssie-stredne-vzdelanie-pre-skoly-s-vyucovacim-jazykom-rusinskym-a-s-vyucovanim-rusinskeho-jazyka/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov