Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva - Externý poradca individuálnej poradenskej podpory vedúcim pedagogickým zamestnancom a vedúcim odborným zamestnancom

Kategória: Aktuality Autor/i: mpc-edu.sk

Prihlásiť sa do výzvy môže pedagogický alebo odborný zamestnanec (podľa § 2 ods. 2 a 3, § 39 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktorý má skúsenosti s riadením školy, školského zariadenia a chce svoje skúsenosti odovzdávať iným VPZ alebo VOZ. Do výzvy sa môžu prihlásiť aj bývalí vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci. Poradenstvo môže mať krátkodobý i dlhodobý charakter. Môže byť súčasťou aktuálnych zmien (nové kurikulum, inovácie v ŠkVP), alebo môže vychádzať z vnútorných potrieb školy. Napríklad dopyt na uspokojenie vzdelávacích potrieb a sebarozvoja v súlade s potrebami školy z pohľadu manažéra školy.

Uzívierka výzvy: 20. 8. 2021

Zdroj a ďalšie informácie: https://mpc-edu.sk/sk/aktuality/mpc-vyhlasuje-vyzvu-na-poziciu-externy-poradca-individualnej-poradenskej-podpory-veducim-pedagogickym-zamestnancom-a-veducim-odbornym-zamestnancom


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov