Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyšlo v Zbierke zákonov - zmeny vyhlášok

Kategória: Aktuality Autor/i: miedu.sk

Zmeny sa týkajú vyhlášky o základnej školy, vyhlášky o o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, vyhlášky vyhlášky o materskej škole, vyhlášky o špeciálnych školách, vyhlášky o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním, vyhlášky o zariadeniach poradenstva a prevencie. Zdroj: aspi.sk

Zmena vyhlášky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole (vyhláška vyšla v Zbierke zákonov pod č. 341/2023 Z.z. ) - vypustenie možnosti prijímať deti len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt; úprava zabezpečenia dozoru pri organizovaní rôznych druhov športových výcvikov; úprava predkladania dokladu o zrušení trvalého pobytu vo vzťahu k deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. 

Zmena vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách (vyhláška vyšla v Zbierke zákonov pod č. 338/2023 Z.z.) - zosúladenie jej niektorých ustanovení so zákonom č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V návrhu vyhlášky sa na základe potreby aplikačnej praxe taktiež precizujú niektoré podrobnosti, ktoré v účinnom znení absentujú. 

Zmena vyhlášky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním (vyhláška vyšla v Zbierke zákonov pod č. 340/2023 Z.z. ) - zosúladenie ustanovenia vyhlášky č. 307/2008 Z. z. so zákonom č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V návrhu vyhlášky sa spresňujú niektoré podrobnosti v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe. 

Zmena vyhlášky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie (vyhláška vyšla v Zbierke zákonov pod č. 342/2023 Z.z.) - úprava územnej pôsobnosti centier poradenstva a prevencie, administratívnych postupov súvisiacich s poskytovaním odborných činností, rozšírenie personálneho obsadenia zariadení poradenstva a prevencie a zameranie špecializovaných centier poradenstva a prevencie. 

Zmena vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole (vyhláška vyšla v Zbierke zákonov pod č. 344/2023 Z.z.) - úprava ustanovení týkajúcich sa organizácie základnej školy, delenia tried a zriaďovania skupín v základnej škole; vypustenie niektorých ustanovení týkajúcich sa organizačného zabezpečenia športového výcviku; aktualizácia podmienok externého testovania; zosúladenie podmienok organizácie externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania. 

Zmena vyhlášky č. 21/2022 Z. z. v znení vyhlášky č. 68/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (vyhláška vyšla v Zbierke zákonov pod č. 339/2023 Z.z.) - úprava rozsahu pedagogickej dokumentácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Zmena vyhlášky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania (vyhláška vyšla v Zbierke zákonov pod č. 343/2023 Z.z.) - aktualizácia sústavy odborov vzdelávania o odbory vzdelávania, ktorých experimentálne overovanie bolo vyhodnotené ako úspešné. 

V medzirezortnom pripomienkovaní

Zmena vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (vyhláška č. 173/2023 Z.z.) - úprava kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti odborných zamestnancov v kategórii sociálny pracovník. Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: aspi.sk, video: minedu.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov