Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výsledky Monitoringu NÚCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem

V dňoch 31. mája až 11. júna 2021 zrealizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania reprezentatívny prieskum monitorujúci priebeh dištančného vzdelávania a úroveň vedomostí a zručností žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

Žiaci reprezentatívnej vzorky dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 56,4 %. Žiaci osemročných gymnázií boli významne úspešnejší (76,0 %) v porovnaní so žiakmi základných škôl (54,8 %). Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len "SZP") (2,2 % testovaných) dosiahli v matematike priemernú úspešnosť len 27,1 %. Výsledky týchto žiakov sú oproti žiakom z prostredia bez sociálneho znevýhodnenia významne horšie, pričom rozdiel v úrovni vedomostí týchto dvoch skupín žiakov z hľadiska ich sociálneho zázemia je až silne významný.

Žiaci dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry priemernú úspešnosť 61,6 %. Žiaci osemročných gymnázií boli významne úspešnejší (74,1 %) v porovnaní so žiakmi základných škôl (60,5 %). Žiaci zo SZP (2,0 % testovaných) dosiahli v slovenskom jazyku a literatúre priemernú úspešnosť 36,3 %. Výsledky a vedomosti týchto žiakov sú oproti žiakom z prostredia bez sociálneho znevýhodnenia významne horšie. Aj v tomto predmete ide o silne vecne významný rozdiel.

V rámci dištančného vzdelávania sa na online hodiny pripájalo 94,6 % žiakov. Každý deň sa na online vyučovanie pripájalo 84,3 % žiakov. Až takmer 70 % žiakov uviedlo, že škola zisťovala technické vybavenie žiaka na online vyučovanie, ale len v necelých 15 % dokázala škola žiakom s technickým vybavením aj pomôcť. 85,6 % žiakov uviedlo, že sa o zariadenie, prostredníctvom ktorého sa pripájalo na online hodiny, nemuselo deliť a malo ho iba pre seba. Až tretina žiakov, prevažne zo štátnych škôl, sa na online vyučovanie pripájala cez mobilný telefón. Takmer dve tretiny žiakov (63,2 %) uviedli, že im dištančná (online) forma vyučovania vyhovovala viac ako prezenčná.

Dve tretiny žiakov (70,0 %) priznali, že počas pripojenia na online vyučovanie realizovali aktivity, ktoré s vyučovaním nesúviseli (napr. chatovanie, pozeranie filmov, hranie online hier a pod.). Na dennej báze realizovalo aktivity nesúvisiace s vyučovaním až 45,2 % žiakov. Pomoc a podporu (napr. od rodiča, súrodenca, inej osoby v domácnosti) počas dištančného vzdelávania potrebovala zhruba polovica žiakov (52,2 %). 80,2 % žiakov uviedlo, že malo pri online vyučovaní vyhovujúce zariadenie a 78,1 % žiakov uviedlo, že im práca s počítačom a internetom nerobila problémy. Až 77,0 % žiakov uviedlo, že pri online vyučovaní boli používané aplikácie, ktoré sa im ľahko ovládali. Približne tretina žiakov uviedla, že prostredníctvom online vyučovania sa im ťažšie učili predmety matematika, fyzika a chémia. Naopak, ľahšie sa im učili predmety 1. cudzí jazyk a slovenský jazyk a literatúra. Takmer dve tretiny žiakov (65,4 %) uviedli, že počas online vyučovania dostávali viac úloh ako pri prezenčnej forme vzdelávania. Častejšie to boli žiaci osemročných gymnázií (77,7 %). Viac úloh dostávali žiaci navštevujúci cirkevné školy (71,3 %) oproti žiakom zo štátnych škôl (64,9 %). Polovici žiakov (52,7 %) chýbal osobný kontakt s ostatnými spolužiakmi/spolužiačkami v triede. Žiaci zo SZP pociťovali vyššiu mieru izolácie oproti žiakom bez sociálneho znevýhodnenia a mali tiež vyššiu mieru potreby kontaktu s pedagogickými a odbornými zamestnancami škôl (školský psychológ, výchovný poradca).  Sociálny kontakt s odbornými zamestnancami škôl vo výraznejšej miere chýbal aj žiakom so zdravotným znevýhodnením.

Zdroj a celé znenie tlačovej správy: https://www.nucem.sk/dl/5026/TS_Monitoring_9_2021_NUCEM.pdf

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1760


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov