Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vymenúvanie riaditeľa školy a školského zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Vyberáme z Manažmentu školy v praxi

Právomoc vymenúvať riaditeľov škôl a školských zariadení patrí zriaďovateľovi. Vymenovanie riaditeľa možno z pohľadu zriaďovateľa vnímať ako oprávnenie, ale aj ako povinnosť. Samotnému vymenovaniu predchádza určitý zákonom upravený proces. Z uvedeného dôvodu nemožno vymenovanie riaditeľa považovať za taký akt, ktorým zriaďovateľ obsadí funkciu riaditeľa osobou, ktorú si sám vyberie. Môže však výrazne ovplyvniť, kto bude touto osobou. Možnosti zriaďovateľa v tomto smere sú limitované zákonom a v konečnom dôsledku závisia aj od toho, kto je zriaďovateľom.

Vymenúvanie riaditeľa upravuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“). Túto právnu úpravu dotvárajú aj niektoré ustanovenia iných právnych predpisov, na ktoré sa uvedený zákon odvoláva. Vo všeobecnosti akt vymenovania riaditeľa školy a školského zariadenia sa považuje za jednostranný právny úkon zriaďovateľa. Vymenovanie riaditeľa nie je možné považovať za individuálny správny akt (rozhodnutie zriaďovateľa vydané v správnom konaní), a to bez ohľadu na typ zriaďovateľa. Takéto nazeranie na uvedenú problematiku vyplýva z dlhodobej rozhodovacej praxe súdov.

Náležitosti právneho úkonu vymenovania riaditeľa nie sú zákonom č. 596/2003 Z. z. vyslovene určené. Vzhľadom na to, že ide o právny úkon, aj pre vymenovanie riaditeľa platia všeobecné náležitosti právnych úkonov upravené zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Z tohto úkonu predovšetkým musí vyplývať vôľa zriaďovateľa vymenovať konkrétne a nezameniteľne určenú fyzickú osobu za riaditeľa konkrétnej školy alebo školského zariadenia na dobu funkčného obdobia.

Z hľadiska určitosti a zrozumiteľnosti sa vyžaduje určenie, ktorým dňom začne vykonávať funkciu riaditeľa, ako aj identifikačné údaje zriaďovateľa.

Tento úkon by mal byť datovaný, podpísaný oprávnenou osobou a opatrený odtlačkom príslušnej pečiatky zriaďovateľa (s výnimkou prípadu, kedy je zriaďovateľom fyzická osoba). Zákon nepredpisuje pre tento právny úkon písomnú formu. Vzhľadom na závažnosť tohto právneho úkonu, zákonný postup vymenovania, ako aj v záujme jeho preukaznosti a právnej istoty je však nevyhnutné úkon vymenovania riaditeľa do funkcie urobiť písomnou formou. Aby nastali účinky predpokladané vymenovaním, t. j. došlo k vymenovaniu určitej osoby za riaditeľa, je potrebné, aby tento úkon bol oznámený budúcemu riaditeľovi.

Podľa § 3 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je orgán podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d), vystupuje za zriaďovateľa starosta obce, predseda samosprávneho kraja alebo riaditeľ regionálneho úradu školskej správy. V prípade ostatných zriaďovateľov zákon neurčuje, kto vystupuje za zriaďovateľa pri vymenúvaní riaditeľa. Ak ide o zriaďovateľa, ktorým je fyzická osoba, koná samostatne táto osoba alebo jej splnomocnený zástupca. Za inú právnickú osoba, štátom uznanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť vystupuje štatutárny orgán, resp. iná osoba oprávnená konať za tieto subjekty podľa interných predpisov alebo na základe iných právnych skutočností (napr. splnomocnenie).

Zákon č. 596/2003 Z. z. rozlišuje proces vymenúvania podľa toho, kto je zriaďovateľom. Okrem toho sa však stanovujú aj ďalšie osobitné postupy vymenovania riaditeľa. Na základe uvedeného možno rozlišovať:

 1. vymenúvanie riaditeľa obcou alebo samosprávnym krajom,
 2. vymenúvanie riaditeľa zriaďovateľom cirkevnej školy alebo zriaďovateľom súkromnej školy,
 3. vymenúvanie riaditeľa regionálnym úradom školskej správy,
 4. vymenúvanie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, pri ktorom sa rada školy nezriaďuje alebo rada školy nekoná v ustanovenej lehote alebo ak rada školy nenavrhla zriaďovateľovi kandidáta na vymenovanie riaditeľa na základe dvoch po sebe nasledujúcich výberových konaní, na ktorých sa zúčastnil najmenej jeden kandidát, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady,
 5. vymenúvanie riaditeľa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti vysokej školy alebo ústredného orgánu štátnej správy,
 6. vymenúvanie riaditeľa na dobu prerušenia vykonávania funkcie.

Vymenúvanie riaditeľa obcou alebo samosprávnym krajom

Postup vymenovania riaditeľa školy obcou alebo samosprávnym krajom upravuje § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.

Obec a samosprávny kraj vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4. Rade školy zákon ukladá povinnosť predložiť zriaďovateľovi návrh na vymenovanie riaditeľa najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania. Zároveň zákon predpokladá aj situáciu, keď rada školy nekoná v zákonom ustanovenej lehote. V takom prípade zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na základe výsledkov výberového konania uskutočneného podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“), t. j. bez ingerencie rady školy.

Rada školy nie je oprávnená predložiť návrh na kandidáta na riaditeľa osobu, ktorá bola odvolaná z funkcie riaditeľa z dôvodov podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) alebo § 3 ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z., t. j. vtedy, ak bol riaditeľ školy odvolaný preto, lebo bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu, za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na návrh Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ak boli zistené závažné nedostatky (riaditeľa strednej zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky).

Zákonodarca týmto vyjadril, že osoba odvolaná z funkcie riaditeľa školy z uvedených dôvodov už pri vykonávaní funkcie pochybila do tej miery, že nie je žiaduce, aby takáto osoba znova vykonávala funkciu riaditeľa.

Návrh rady školy na vymenovanie riaditeľa nie je pre zriaďovateľa záväzný. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Tento nesúhlas je nutné adresovať rade školy. Zákon neuvádza, z akých dôvodov možno nesúhlasiť s navrhnutým kandidátom. To však neznamená, že toto odôvodnenie nie je žiadnym spôsobom limitované. Vzhľadom k tomu, že vyslovenie nesúhlasu s navrhovaným kandidátom má priame dôsledky na dotknutého kandidáta, ako aj na celé výberové konanie, je potrebné prijať podobný záver ako pri vymenovaní riaditeľa a to, že ide o právny úkon zriaďovateľa. Tento právny úkon smeruje k vzniku povinnosti zriaďovateľa vyhlásiť druhé výberové konanie a k povinnosti rady školy uskutočniť toto výberové konanie. Nesúhlas zriaďovateľa môže byť odôvodnený predovšetkým výhradami voči samotnému kandidátovi alebo výhradami voči priebehu výberového konania.

Výhrady voči kandidátovi môžu spočívať napr. v nedostatočnej odbornosti riaditeľa, príp. voči jeho predchádzajúcemu pôsobeniu. Zriaďovateľ môže mať výhrady aj voči priebehu výberového konania, napr. z dôvodu, že existujú pochybnosti o zákonnosti jeho priebehu. Príliš všeobecné, neurčité alebo s kandidátom, či výberovým konaním nesúvisiace odôvodnenie nesúhlasu by v konečnom dôsledku mohlo zakladať neplatnosť tohto právneho úkonu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (napr. neurčitý právny úkon).

Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy.

Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo predloží návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na najbližšie zasadnutie príslušného zastupiteľstva. Na schválenie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov príslušného zastupiteľstva.

Ak príslušné zastupiteľstvo:

 • neschválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vymenuje riaditeľa na základe návrhu rady školy.
 • schválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa zákona č. 552/2003 Z. z., t. j. výberovú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva zriaďovateľ.

Postup vymenúvania riaditeľa obcou alebo samosprávnym krajom odzrkadľuje delenie moci medzi dva orgány, a to orgán výkonnej moci (starosta, predseda samosprávneho kraja) a zastupiteľský zbor zložený z poslancov. Na to, aby zriaďovateľ mohol uskutočniť výberové konanie s vlastnou výberovou komisiou bez rady školy je nevyhnutný konsenzus oboch orgánov samosprávnej jednotky.

Zákon nepredvída situácie, kedy zriaďovateľ v stanovenej lehote nekoná vôbec alebo neakceptuje návrh rady školy na kandidáta na riaditeľa napriek tomu, že jeho nesúhlas neschválilo príslušné zastupiteľstvo. Jedinou možnosťou pre uchádzača o miesto riaditeľa je v tomto prípade obrátiť sa na príslušný súd.

Vymenúvanie riaditeľa zriaďovateľom cirkevnej školy alebo zriaďovateľom súkromnej školy

Podľa § 3 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. zriaďovateľ cirkevnej školy alebo zriaďovateľ súkromnej školy vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy v lehote do 30 dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa školy na základe výberového konania (§ 4). Ak zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, požiada radu školy o predloženie návrhu na nového kandidáta. Ak rada cirkevnej školy alebo rada súkromnej školy predloží návrh na kandidáta na vymenovanie riaditeľa po druhom výberovom konaní, ktorý nespĺňa kritériá zriaďovateľa podľa zamerania školy, riaditeľa vymenúva zriaďovateľ.

Vzhľadom k tomu, že zriaďovatelia cirkevných škôl a súkromných škôl nepatria medzi subjekty verejného práva, zákon im dáva väčšiu voľnosť pri vymenúvaní riaditeľa a nestanovuje striktné pravidlá, ako v prípade tzv. verejných zriaďovateľov. Zároveň sa však ponecháva návrhové právo rady školy.

Celý postup vymenovania riaditeľa je menej formálny ako u verejných zriaďovateľov. Nevyžadujú sa také formálne úkony ako odôvodnený nesúhlas adresovaný rade školy a podobne. Rada cirkevnej školy a rada súkromnej školy môže navrhnúť zriaďovateľovi aj kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

Zákon umožňuje zriaďovateľovi po prvom výberovom konaní neakceptovať kandidáta na riaditeľa z akéhokoľvek dôvodu. Po druhom výberovom konaní už zákon obmedzuje zriaďovateľa v dôvodoch neakceptovania kandidáta navrhnutého radou školy. Jediným ale veľmi všeobecne podaným dôvodom nevymenovania navrhnutého riaditeľa po druhom výberovom konaní je nespĺňanie kritérií zriaďovateľa podľa zamerania školy.

Zo znenia zákona vyplýva, že po druhom výberovom konaní zriaďovateľ vymenúva riaditeľa bez výberového konania. V tomto poslednom prípade sa najvýraznejšie prejavuje voľnosť zriaďovateľa cirkevnej školy a zriaďovateľa súkromnej školy pri vymenúvaní riaditeľa.

Vymenúvanie riaditeľa regionálnym úradom školskej správy

Postup vymenúvania riaditeľa regionálnym úradom školskej správy je obdobný s postupom obce a samosprávneho kraja. Odlišnosti spočívajú v tom, že regionálny úrad školskej správy ako orgán štátnej správy nemá zastupiteľstvo zložené z poslancov.

Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa ustanovenia § 3 odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c). Regionálny úrad školskej správy do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa, alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Regionálny úrad školskej správy vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Regionálny úrad školskej správy do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa osobitného predpisu.

Ak regionálny úrad školskej správy po predložení návrhu rady školy na základe druhého výberového konania nevymenuje navrhnutého kandidáta za riaditeľa, nepredkladá už rade školy odôvodnený nesúhlas s navrhnutým kandidátom, ale vyhlási výberové konanie postupom podľa zákona č. 552/2003 Z. z. V tomto v poradí treťom výberovom konaní už rada školy nebude výberovou komisiou. Výberovú komisiu zriadi a jej členov vymenuje zriaďovateľ.

Vymenúvanie riaditeľa v niektorých osobitných prípadoch

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, pri ktorom sa rada školy nezriaďuje alebo rada školy nekoná v ustanovenej lehote (§ 4 ods. 4), alebo ak rada školy nenavrhla zriaďovateľovi kandidáta na vymenovanie riaditeľa na základe dvoch po sebe nasledujúcich výberových konaní, na ktorých sa zúčastnil najmenej jeden kandidát, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 5, vymenúva zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.

Uvedené ustanovenie upravuje postup vymenovania riaditeľa v týchto prípadoch:

 1. v školách a školských zariadeniach, kde sa rada školy neustanovuje,
 2. ak rada školy nepredloží návrh na vymenovanie riaditeľa na základe výberového konania zriaďovateľovi v lehote do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania,
 3. ak rada školy nenavrhla zriaďovateľovi kandidáta na vymenovanie riaditeľa na základe dvoch po sebe nasledujúcich výberových konaní, na ktorých sa zúčastnil najmenej jeden kandidát, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady.

K bodu 1 je potrebné uviesť, že tento postup nemožno vzťahovať na prípady, kedy rada školy má byť zriadená, ale nie je zriadená z rôznych dôvodov. V týchto prípadoch, keď rada školy má byť zriadená ale nie je, uskutočňuje výberové konanie obecná školská rada alebo územná školská rada (§ 24 ods. 8 a 11).

Vo vzťahu k prípadu uvedenému v bode 2 treba uviesť, že v zmysle § 38b ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) lehota ustanovená v § 4 ods. 4 neplynie. To znamená, že v čase krízovej situácie rada školy nemá stanovenú lehotu na predloženie návrhu na vymenovanie riaditeľa. Zákonodarca týmto ustanovením reagoval na situácie, kedy v dôsledku protipandemických opatrení dochádza k tomu, že je znemožnené alebo sťažené uskutočnenie výberového konania. Nemalo by však zo strany rady školy dochádzať k zbytočnému využívaniu tohto ustanovenia aj v prípadoch, kedy uskutočneniu výberového konania nebránia žiadne objektívne okolnosti.

Vo vyššie uvedených prípadoch zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na základe výberového konania uskutočneného podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Výberovú komisiu zriaďuje a jej členov pri výberovom konaní na miesto riaditeľa v takom prípade vymenúva zriaďovateľ. Počet členov výberovej komisie je minimálne 3 a celkový počet musí byť nepárny. Najmenej jedného člena výberovej komisie určí zástupca zamestnancov školy alebo školského zariadenia.

Podľa § 5 ods. 6 zákona o výkone práce o verejnom záujme výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí poradie uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi. Poradie uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcie. V tomto ustanovení je vyjadrený zásadný rozdiel oproti tomu, kedy výberovou komisiou je rada školy. Tento rozdiel spočíva v tom, že poradie uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcie. Zriaďovateľ nemá možnosť nevymenovať riaditeľa tak, ako v prípade kandidáta nevrhnutého radou školy.

Vymenúvanie riaditeľa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti vysokej školy alebo ústredného orgánu štátnej správy

Novelou zákona č. 596/2003 Z. z. účinnou od 1. januára 2022 sa zakotvila možnosť zriadiť materskú školu vysokou školou alebo ústredným orgánom štátnej správy [§ 19 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 596/2003 Z. z.]. V nadväznosti na to však novela žiadnym spôsobom neupravila, resp. nedoplnila ustanovenie § 3 zákona č. 596/2003 Z. z., ktoré upravuje vymenúvanie riaditeľa. Odsek 4 uvedeného ustanovenia upravuje vymenúvanie riaditeľa škôl a školských zariadení, pri ktorých sa rada školy nezriaďuje, alebo rada školy nekoná v ustanovenej lehote, alebo ak rada školy nenavrhla zriaďovateľovi kandidáta na vymenovanie riaditeľa na základe dvoch po sebe nasledujúcich výberových konaní, na ktorých sa zúčastnil najmenej jeden kandidát, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady. Odsek 12 sa vzťahuje na zriaďovateľov cirkevných škôl a zriaďovateľov súkromných škôl. Odsek 5 sa vzťahuje na zriaďovateľa, ktorým je regionálny úrad školskej správy. Aj keď odsek 2 hovorí všeobecne o zriaďovateľovi, z jeho znenia a kontextu vyplýva, že sa vzťahuje len na obec a samosprávny kraj.

Všeobecne pre všetkých zriaďovateľov platí ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z., podľa ktorého riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia.

V podmienkach zriaďovateľa, ktorým je vysoká škola alebo ústredný orgán štátnej správy bude potrebné riadiť sa ustanovením § 4 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z., podľa ktorého ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na výberové konania na vymenovanie riaditeľa ustanovenia osobitného predpisu, t. j. ustanovenia zákona č. 552/2003 Z. z.

Vymenúvanie riaditeľa na dobu prerušenia vykonávania funkcie

Ustanovenie § 3 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. upravuje inštitút prerušenia plynutia funkčného obdobia riaditeľa. Dôvodom na prerušenie plynutia funkčného obdobia je:

 • výkon verejnej funkcie,
 • čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
 • dlhodobá pracovná neschopnosť presahujúca šesť mesiacov.

Podstatou tejto úpravy je, že ak nastanú vyššie uvedené skutočnosti, funkčné obdobie riaditeľa sa prerušuje o dobu trvania tejto prekážky v práci, maximálne však o dobu štyroch rokov. Po skončení prekážky v práci riaditeľ ďalej pokračuje vo vykonávaní funkcie, pričom funkčné obdobie pokračuje tam, kde sa prerušilo. Obdobie prerušenia plynutia funkčného obdobia sa nezapočítava do funkčného obdobia.

V nadväznosti na to zákon umožňuje zriaďovateľovi vymenovať na dobu prerušenia vykonávania funkcie riaditeľa z vyššie uvedených dôvodov riaditeľa na zastupovanie. Vo vymenovaní je potrebné uviesť, že svoju funkciu bude vykonávať len po dobu prerušenia plynutia funkčného obdobia. Aj tento tzv. zastupujúci riaditeľ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady. Podmienkou na vymenovanie zastupujúceho riaditeľa je prerokovanie s radou školy, ak je zriadená. Nevyžaduje sa uskutočnenie výberového konania.

Zdroj: Manažment školy v praxi č. 3/2022


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk