Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhlášky v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

V medzirezortnom pripomienkovaní sa nachádzajú vyhláška o základnej škole, vyhláška o strednej škole a vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji. 

Cieľom návrhu zmien vo vyhláške o vzdelávaní v profesijnom rozvoji je upraviť organizáciu funkčného vzdelávania v súlade s prijatou zmenou v zákone, ustanoviť profesijné kompetencie, ktoré má získať účastník funkčného vzdelávania na výkon činnosti vedúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca. Legislatívny proces vo vláde SR

Vyhláška o základnej škole upravuje ustanovenia v nadväznosti na schválenie zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon. Návrh vyhlášky upravuje - organizáciu základnej školy, zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole vrátane integrácie žiakov so ŠVVP a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti mimo základnej školy, plnenie povinnej školskej dochádzky vrátane jej plnenia mimo územia Slovenskej republiky, pravidlá hodnotenia žiakov základnej školy, pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov základnej školy, podrobnosti o podmienkach externého testovania žiakov základnej školy. Legislatívny proces vo vláde SR

Návrh vyhlášky o strednej školy reaguje na zmeny v ustanoveniach ostatnej novely školského zákona. Upravuje najmä organizáciu výchovy a vzdelávania v stredných školách, podrobnosti o dennej forme štúdia a externej forme štúdia a o hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl, zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, zloženie maturitných komisií, skúšobných komisií pre záverečnú skúšku a skúšobných komisií pre absolventskú skúšku, zoznam predmetov maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky, skladbu predmetov maturitnej skúšky v jednotlivých stredných školách, úpravy maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, zloženie maturitných komisií, skúšobných komisií pre záverečnú skúšku a skúšobných komisií pre absolventskú skúšku, štipendiá a nepeňažného plnenia. Legislatívny proces vo vláde SR

Pripomienky SKU k novým vyhláškam

Zdroj: https://www.aspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov