Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhlášky v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

V medzirezortnom pripomienkovaní sa nachádza vyhláška č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z., vyhláška č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, vyhláška o edukačných publikáciách, vyhláška o špeciálnych výchovných zariadeniach, vyhláška o materskej škole.

26. 11. 2021

Zmena vyhlášky o základnej umeleckej škole

V medzirezortnom pripomienkovaní sa nachádza vyhláška č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. Cieľom návrhu vyhlášky je úprava ustanovení v nadväznosti na schválenie zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V návrhu vyhlášky sa najmä vypúšťa obligatórna povinnosť zriaďovať predmetové komisie ako poradné orgány riaditeľa školy, vypúšťa vydávanie školského poriadku na zabezpečenie spôsobu organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, vypúšťa obligatórna povinnosť vypracúvať plán činnosti predmetových komisií, skracuje lehota na požiadanie o preskúšanie v prípade pochybností o správnosti klasifikácie zo siedmych dní na tri pracovné dni odo dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo odo dňa vydania vysvedčenia, ustanovuje vydanie výpisu hodnotenia v posledný vyučovací deň prvého polroka a vydanie vysvedčenia v posledný vyučovací deň školského roka, vypúšťa ustanovenie týkajúce sa vydávania odpisu vysvedčenia a jeho náležitostí.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: aspi.sk

 

26. 11. 2021

Zmena vyhlášky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Vyhláška 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení je v medzirezortnom pripomienkovaní. Cieľom navrhovanej úpravy je znížiť administratívnu záťaž pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení a to vypustením náležitosti správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, ktorou je informácia o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: aspi.sk

 

26. 11. 2021

Vyhláška o edukačných publikáciách

V medzirezortnom pripomenkovaní sa nachádza vyhláška o edukačných publikáciách. Cieľom návrhu vyhlášky je úprava ustanovení v nadväznosti na schválenie zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, používania edukačných publikácií pre všetky druhy škôl a spôsobu a výšky náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: aspi.sk

23. 11. 2021

Zmena vyhlášky o špeciálnych výchovných zariadeniach

V medzirezortnom pripomienkovaní sa nachádza vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach. Cieľom návrhu vyhlášky je úprava ustanovení v nadväznosti na schválenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V návrhu vyhlášky sa zosúlaďujú ustanovenia so znením zákona č. 245/2008 Z. z. účinnom od 1. januára 2022, vymedzujú špeciálne výchovné zariadenia, ktoré podľa § 122 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. vykonávajú diagnostiku pred prijatím dieťaťa do reedukačného centra.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: aspi.sk

23. 11. 2021

Vyhláška o materskej škole

V medzirezortnom pripomienkovaní sa nachádza vyhláška o materskej škole. Cieľom návrhu vyhlášky je úprava ustanovení v nadväznosti na schválenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrhom vyhlášky je úprava podmienok a pravidiel organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti v nadväznosti na kompetencie zriaďovateľa týkajúcich sa prevádzky materskej školy, ktoré sú upravené v § 150a zákona č. 245/2008 Z. z., riadenia materskej školy, zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a individuálneho vzdelávania v rámci povinného predprimárneho vzdelávania.

Legislatívny proces

Zdroj: aspi.skOdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov