Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhláška o základnej škole - vyhláška č. 223/2022 Z. z.

Kategória: Aktuality Autor/i: MŠVVaŠ SR

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o základnej škole vyšla v Zbierke zákonov pod č. 223/2022 Z. z. Účinnosť vyhlášky je od 1. júla 2022.

Vyhláška upravuje ustanovenia v nadväznosti na schválenie zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vyhláška upravuje:

  • organizáciu základnej školy,
  • zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole vrátane integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti mimo základnej školy,
  • plnenie povinnej školskej dochádzky vrátane jej plnenia mimo územia Slovenskej republiky,
  • pravidlá hodnotenia žiakov základnej školy,
  • pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov základnej školy,
  • podrobnosti o podmienkach externého testovania žiakov základnej školy.

Legislatívny proces vo vláde SR

Vyhláška č. 223/2022 Z. z.

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z.z., vyhlášky č. 203/2015 Z.z. a vyhlášky č. 437/2020 Z.z.

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov