Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania vyšla v Zbierke zákonov pod č. 287/2022 Z. z. Účinnosť vyhlášky je od 1. septembra 2022.

Vyhláška reaguje na potreby aplikačnej praxe, ako aj na novelu zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zákon č. 413/2021 Z. z., ktorý zaviedol možnosť, aby odborný výcvik v dielni, na pracovisku zamestnávateľa a na pracovisku praktického vyučovania mohol viesť aj hlavný inštruktor, učiteľ odbornej praxe a učiteľ príslušného odborného vyučovacieho predmetu.

Pre všetky stupne vzdelávania, ktoré poskytujú stredné školy, uvádza úroveň kvalifikácie podľa Európskeho kvalifikačného rámca a Slovenského kvalifikačného rámca. Určujú sa učebné odbory poskytujúce stredné odborné vzdelanie (F), ktorých absolventi môžu byť prijatí do druhého ročníka učebných odboroch poskytujúcich stredné odborné vzdelania (H), ak absolvent získal nižšie stredné vzdelanie. Vymedzujú sa odbory vzdelávania, ktoré boli v doterajších právnych predpisoch uvádzané len v mužskom rode, aj v ženskom rode. 

Vyhláška obsahuje zaradenie do sústavy odborov vzdelávania zameranie odboru vzdelávania gymnázia, ktorého experimentálne overovanie bude ukončené k 31. augustu 2022. Vzhľadom na rozsiahlu obsahovú revíziu odborov vzdelávania v skupinách odborov 62 Ekonomické vedy, 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II sa v prílohovej časti vyhlášky rušia niektoré odbory vzdelávania, resp. zamerania, ktoré svojim obsahom predstavovali duplicitu k iným odborom vzdelávania, alebo svojou obsahovou náplňou nezodpovedajú požiadavkám trhu práce. V študijnom odbore hudba pre hudobné a dramatické konzervatóriá sú zamerania, ktoré v názve obsahujú viac ako jeden hudobný nástroj navrhnuté tak, aby zamerania obsahovali len jeden hudobný nástroj. Uvedená zmena sprehľadní doteraz nejednoznačné zamerania v študijnom odbore hudba a jednoznačne vypovedá o kvalifikácii, ktorú žiak v štúdiu nadobudol.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov