Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhláška o strednej škole - vyhláška č. 224/2022 Z. z.

Kategória: Aktuality Autor/i: MŠVVaŠ SR

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o strednej škole vyšla v Zbierke zákonov pod č. 224/2022 Z. z. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. 7. 2022.

Vyhláška reaguje na zmeny v ustanoveniach novely zákona č. 245/2008 Z. z., upravuje najmä organizáciu výchovy a vzdelávania v stredných školách, podrobnosti o dennej forme štúdia a externej forme štúdia a o hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl, zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, zloženie maturitných komisií, skúšobných komisií pre záverečnú skúšku a skúšobných komisií pre absolventskú skúšku, zoznam predmetov maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky, skladbu predmetov maturitnej skúšky v jednotlivých stredných školách, úpravy maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, zloženie maturitných komisií, skúšobných komisií pre záverečnú skúšku a skúšobných komisií pre absolventskú skúšku, štipendiá a nepeňažného plnenia.

Legislatívny proces vo vláde SR

Vyhláška č. 224/2022 Z. z.

Zrušujú sa 

  • vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z.z., vyhlášky č. 157/2013 Z.z., vyhlášky č. 113/2015 Z.z. a vyhlášky č. 142/2018 Z.z.,
  • vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z.z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 241/2018 Z.z.


Zdroj: https://www.aspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov