Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhláška č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality

10. januára 2020 nadobudla platnosť vyhláška č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2020. Ustanovuje kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategóriách učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, učiteľ profesijneho rozvoja, ďalej pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v kategórii učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ a kvalifikačné predpoklady na výkon odborného zamestnanca v kategórii psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg. 

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/1/vyhlasene_znenie.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov