Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyberáme z portálu pracovnepravo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Portál je určený zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov.  Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

13. 9. 2021

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. 

Zamestnancovi, s ktorým bol skončený pracovný pomer, musí zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vydať potvrdenie o zamestnaní a pracovný posudok. Tento článok informuje o povinnosti zamestnávateľa vydať zamestnancovi oba spomínané dokumenty, o ich náležitostiach a rozdiele medzi nimi. Ďalej tento článok poukazuje na rozhodovaciu prax súdov v súvislosti s pracovným posudkom.

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/pracovny-posudok-a-potvrdenie-o-zamestnani.ppv-296.html

30. 8. 2021

Prekážka v práci alebo dovolenka?

Autor: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancom čerpanie dovolenky, ak im nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky v práce na jeho strane? V príspevku nájdete odpovede na otázky, či v takomto prípade uplatiť prekážky v práci alebo dovolenku.

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/prekazka-v-praci-alebo-dovolenka.ppv-294.html

10. 8. 2021

Zamestnávanie mladistvých zamestnancov

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V čase letných prázdnin viacerí zamestnávatelia majú záujem o sezónnych zamestnancov, kam patria aj študenti. Študent môže byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tento článok pojednáva o právnej úprave v súvislosti so zamestnávaním mladistvých.

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/casopis/bozp/zamestnavanie-mladistvych-zamestnancov.m-1067.html

3. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci zo SR a z ČR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na možnosti a limity zamestnávateľa pri nastavovaní a uplatňovaní procesnoprávnych pravidiel v pracovnom práve.

Online konferencia bude prebiehať počas dvoch dní.

20. 10. 2021 - od 12:00 – 15:30 hod.
21. 10. 2021 - od 12:00 – 15:30 hod.

Forma uskutočnenia: online cez MS Teams.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.pracovnepravo.sk/sk/aktuality/3-odborna-online-konferencia-k-pracovnemu-pravu.a-626.html

22. 7. 2021

Pracovnoprávna zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz zamestnanca

Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V aplikačnej praxi sa pomerne často vyskytujú sporné situácie spočívajúce vo vzniku poškodenia zdravia zamestnanca mimo výkonu práce a mimo pracoviska (napr. na parkovisku zamestnávateľa, na pracovnej ceste alebo aj počas absolvovania lekárskej prehliadky). Do akej miery sa uplatňuje pracovnoprávna zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz zamestnanca pri odchode z pracoviska?

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/pracovnopravna-zodpovednost-zamestnavatela-za-pracovny-uraz-zamestnanca.ppv-283.html

13. 3. 2021

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 v réžii zamestnávateľov

Autor:  JUDr. Martin Krendl, Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2, ako aj legislatívnymi zmenami v reakcii na pandémiu vznikajú v praxi mnohé otázky týkajúce sa najmä pracovnoprávnych predpisov, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, resp. ochrany osobných údajov, ako aj konkrétneho postupu zamestnávateľov.

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/opatrenia-v-suvislosti-s-covid-19-v-rezii-zamestnavatelov.ppv-257.html

27. 1. 2021

Umožnenie vstupu na pracovisko zamestnancovi, ktorý z dôvodu zdravotnej kontraindikácie nemohol podstúpiť testy na koronavírus

Autor:  doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Za akých podmienok môže zamestnávateľ umožniť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý nemohol podstúpiť testy na koronavírus z dôvodu existujúcej zdravotnej kontraindikiácie? V článku analyzujeme právny problém, ktorý vznikol z nesúladu medzi vyhlášikou č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušným ustanovením zákona o BOZP. Článok obsahuje aj navrhované alternatívy pre zamestnávateľa vrátane našich odporúčaní.

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/umoznenie-vstupu-na-pracovisko-zamestnancovi-ktory-z-dovodu-zdravotnej-kontraindikacie-nemohol-podstupit-testy-na-koronavirus.ppv-238.html.

29. 1. 2021

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Autor: JUDr. Simona Laktišová

Môže zamestnávateľ nejakým spôsobom "prinútiť" zamestnanca, aby s ním uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, keď ju zamestnanec nechce podpísať?

Zamestnanca nie je možné k uzatvoreniu dohody prinútiť, nakoľko dohoda je dvojstranný právny úkon. Ustanovenie § 37 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. stanovuje, že právny úkon, ktorý nebol urobený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, je neplatný.

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Odpoveď: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovne-situacie/dohoda-o-hmotnej-zodpovednosti.ps-59.html

13. 11. 2020

COVID-19 Pokyn zamestnávateľa na celofiremné testovanie zamestnancov

Autor: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V poslednej dobe sa pravidelne objavujú otázky,  či je zamestnávateľ oprávnený vydať  svojim zamestnancom pokyn, ktorým im ukladá povinnosť absolvovať testovanie na Covid-19. Toto testovanie zorganizuje zamestnávateľ a uhradí náklady s ním spojenéPosúdenie predmetnej situácie treba vnímať z hľadiska dvoch právnych režimov, a to:

  • z hľadiska právnej úpravy ochrany osobných údajov vyplývajúcej najmä z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  (ďalej len „GDPR“) (výsledok o pozitivite/negativite má povahu osobného údaja osobitnej kategórie) 
  • z hľadiska právneho režimu príslušných pracovnoprávnych predpisov – najmä Zákonníka práce.

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Článok po registrácii nájdete tu: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/pokyn-zamestnavatela-na-celofiremne-testovanie-zamestnancov.ppv-222.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk