Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyberáme z portálu pracovnepravo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Portál je určený zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov. 

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR.

Hlavným partnerom je Labour Law Association.

27. 1. 2021

Umožnenie vstupu na pracovisko zamestnancovi, ktorý z dôvodu zdravotnej kontraindikácie nemohol podstúpiť testy na koronavírus

Autor:  doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Za akých podmienok môže zamestnávateľ umožniť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý nemohol podstúpiť testy na koronavírus z dôvodu existujúcej zdravotnej kontraindikiácie? V článku analyzujeme právny problém, ktorý vznikol z nesúladu medzi vyhlášikou č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušným ustanovením zákona o BOZP. Článok obsahuje aj navrhované alternatívy pre zamestnávateľa vrátane našich odporúčaní.

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/umoznenie-vstupu-na-pracovisko-zamestnancovi-ktory-z-dovodu-zdravotnej-kontraindikacie-nemohol-podstupit-testy-na-koronavirus.ppv-238.html.

29. 1. 2021

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Autor: JUDr. Simona Laktišová

Môže zamestnávateľ nejakým spôsobom "prinútiť" zamestnanca, aby s ním uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, keď ju zamestnanec nechce podpísať?

Zamestnanca nie je možné k uzatvoreniu dohody prinútiť, nakoľko dohoda je dvojstranný právny úkon. Ustanovenie § 37 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. stanovuje, že právny úkon, ktorý nebol urobený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, je neplatný.

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Odpoveď: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovne-situacie/dohoda-o-hmotnej-zodpovednosti.ps-59.html

13. 11. 2020

COVID-19 Pokyn zamestnávateľa na celofiremné testovanie zamestnancov

Autor: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V poslednej dobe sa pravidelne objavujú otázky,  či je zamestnávateľ oprávnený vydať  svojim zamestnancom pokyn, ktorým im ukladá povinnosť absolvovať testovanie na Covid-19. Toto testovanie zorganizuje zamestnávateľ a uhradí náklady s ním spojenéPosúdenie predmetnej situácie treba vnímať z hľadiska dvoch právnych režimov, a to:

  • z hľadiska právnej úpravy ochrany osobných údajov vyplývajúcej najmä z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  (ďalej len „GDPR“) (výsledok o pozitivite/negativite má povahu osobného údaja osobitnej kategórie) 
  • z hľadiska právneho režimu príslušných pracovnoprávnych predpisov – najmä Zákonníka práce.

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Článok po registrácii nájdete tu: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/pokyn-zamestnavatela-na-celofiremne-testovanie-zamestnancov.ppv-222.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk