Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyberáme z portálu pracovnepravo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Portál je určený zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov.  Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

29. 10. 2022

Pracovný poriadok, pracovná disciplína, súvislosti

Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. 

Pracovný poriadok je vnútorným predpisom zamestnávateľa a preto pre jeho právnu relevanciu musia byť splnené určité právne predpoklady, a to obligatórne. Pojem „pracovná disciplína“ zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) výslovne neustanovuje, ustanovuje však jednotlivé povinnosti vedúceho zamestnanca a zamestnancov, ktoré keď títo porušia, porušia aj pracovnú disciplínu na pracovisku a nastanú neželané právne následky dané právnou úpravou. Pritom s porušením pracovnej disciplíny, či už menej závažným alebo závažným spája Zákonník práce aj možnosť ukončiť pracovný pomer, prípadne dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Preto bude uvedenie predpokladov pre platnosť pracovného poriadku a aj pracovnej disciplíny vo vzájomných interakciách predmetom tohto článku.

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Príspevok na: https://www.pracovnepravo.sk/sk/casopis/bozp/pracovny-poriadok-a-pracovna-disciplina-suvislosti.m-1167.html?%7Bnlt_link_suffix%7D

21. 4.

Dovolenka počas materskej dovolenky

Autor/i:  Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnankyňa nastúpila 12. 3. 2019 na materskú dovolenku. V roku 2019 odpracovala v januári 20 pracovných dní (31 kalendárnych dní), vo februári 18 pracovných dní (28 kalendárnych dní), v marci 6 pracovných dní (11 kalendárnych dní). V roku 2019 vyčerpala 3 dni dovolenky, čiže zostatok dovolenky k 12. 3. 2019 mala 9 dní z r. 2018 + 25 dní na r. 2019. Materská dovolenka trvala od 12. 3. 2019 do 4. 11. 2019. Od 5. 11. 2019 čerpá rodičovskú dovolenku. Do práce by chcela nastúpiť po dovŕšení 3 rokov dieťaťa, t. j. 27. 4. 2022. Chcela by som sa spýtať, koľko dní má teda nárok na dovolenku? Za rok 2019 25 dní + 9 dní z r. 2018? R. 2020, 2021 = 0 dní (čerpanie rodičovskej dovolenky), r. 2022 = 30 dní, alebo sa bude krátiť dovolenka (nakoľko matka v r. 2021 dovŕšila 33 rokov)? Zamestnankyňa, ktorá ju zastupovala, by teda mala skončiť 27.4.2022, kedy by nastúpila zamestnankyňa po rodičovskej dovolenke?

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Príspevok na: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovne-situacie/dovolenka-pocas-materskej-dovolenky.ps-113.html

25. 3. 2022

Je prácou nadčas aj práca zamestnanca vykonávaná bez výslovného súhlasu alebo príkazu zamestnávateľa?

Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Paulína Šlauková, advokátska koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Bežný pracovný život prináša situácie, keď v dôsledku zvýšenej pracovnej vyťaženosti alebo potreby splnenia rôznych pracovných úloh alebo stanovených cieľov je nutné, aby zamestnanci pracovali nad rámec svojho bežného pracovného času. Zákonník práce práve pre takéto potreby ustanovuje inštitút práce nadčas. Práca nadčas by mala byť využívaná v časoch naliehavej zvýšenej potreby práce a vo všeobecnosti by mala mať výnimočný charakter. Najvyšší súd SR sa v rámci svojej nedávnej rozhodovacej činnosti zameral na problematiku práce nadčas a otázku, či sa za prácu nadčas považuje aj práca vykonávaná bez výslovného súhlasu zamestnávateľa, avšak stále vykonávaná s jeho vedomím.

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Príspevok na: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/je-pracou-nadcas-aj-praca-zamestnanca-vykonavana-bez-vyslovneho-suhlasu-alebo-prikazu-zamestnavatela.ppv-348.html

27. 10. 2021

Zodpovednosť zamestnanca za poškodenie služobného mobilného telefónu

Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Pomerne často sa možno stretnúť v aplikačnej praxi s otázkami zamestnávateľov, či môžu od zamestnancov vyžadovať pomernú časť úhrady nákladov spojených s poškodením mobilných zariadení (najmä mobilného telefónu), ktoré im zverujú do dispozície, alebo požadovať celkovú úhradu nákladov pri ich zistenom poškodení.

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Príspevok na: https://www.pracovnepravo.sk/sk/personalistika/zodpovednost-zamestnanca-za-poskodenie-sluzobneho-mobilneho-telefonu.pk-111.html

29. 9. 2021

Vrátenie odstupného

Autorka:  JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Kedy (ne)musíte vrátiť odstupné?

Všeobecné pravidlo o vrátení odstupného upravuje § 76 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Zamestnanec je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak.

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/vratenie-odstupneho.ppv-303.html

7. 9. 2021

Domácka práca a podklad na spracovanie mzdy

Autor: Mgr. Ladislav Briestenský

Ak má zamestnanec „home ­office”, nie je evidovaný v dochádzke. Na základe akého podkladu sa mu má spracovať mzda? Treba v tomto prípade predkladať výkaz odpracovaných hodín?

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovne-situacie/domacka-praca-a-podklad-na-spracovanie-mzdy.ps-89.html

 

13. 9. 2021

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. 

Zamestnancovi, s ktorým bol skončený pracovný pomer, musí zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vydať potvrdenie o zamestnaní a pracovný posudok. Tento článok informuje o povinnosti zamestnávateľa vydať zamestnancovi oba spomínané dokumenty, o ich náležitostiach a rozdiele medzi nimi. Ďalej tento článok poukazuje na rozhodovaciu prax súdov v súvislosti s pracovným posudkom.

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/pracovny-posudok-a-potvrdenie-o-zamestnani.ppv-296.html

30. 8. 2021

Prekážka v práci alebo dovolenka?

Autor: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancom čerpanie dovolenky, ak im nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky v práce na jeho strane? V príspevku nájdete odpovede na otázky, či v takomto prípade uplatiť prekážky v práci alebo dovolenku.

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/prekazka-v-praci-alebo-dovolenka.ppv-294.html

10. 8. 2021

Zamestnávanie mladistvých zamestnancov

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V čase letných prázdnin viacerí zamestnávatelia majú záujem o sezónnych zamestnancov, kam patria aj študenti. Študent môže byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tento článok pojednáva o právnej úprave v súvislosti so zamestnávaním mladistvých.

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/casopis/bozp/zamestnavanie-mladistvych-zamestnancov.m-1067.html

3. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci zo SR a z ČR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na možnosti a limity zamestnávateľa pri nastavovaní a uplatňovaní procesnoprávnych pravidiel v pracovnom práve.

Online konferencia bude prebiehať počas dvoch dní.

20. 10. 2021 - od 12:00 – 15:30 hod.
21. 10. 2021 - od 12:00 – 15:30 hod.

Forma uskutočnenia: online cez MS Teams.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.pracovnepravo.sk/sk/aktuality/3-odborna-online-konferencia-k-pracovnemu-pravu.a-626.html

22. 7. 2021

Pracovnoprávna zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz zamestnanca

Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V aplikačnej praxi sa pomerne často vyskytujú sporné situácie spočívajúce vo vzniku poškodenia zdravia zamestnanca mimo výkonu práce a mimo pracoviska (napr. na parkovisku zamestnávateľa, na pracovnej ceste alebo aj počas absolvovania lekárskej prehliadky). Do akej miery sa uplatňuje pracovnoprávna zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz zamestnanca pri odchode z pracoviska?

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/pracovnopravna-zodpovednost-zamestnavatela-za-pracovny-uraz-zamestnanca.ppv-283.html

13. 3. 2021

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 v réžii zamestnávateľov

Autor:  JUDr. Martin Krendl, Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2, ako aj legislatívnymi zmenami v reakcii na pandémiu vznikajú v praxi mnohé otázky týkajúce sa najmä pracovnoprávnych predpisov, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, resp. ochrany osobných údajov, ako aj konkrétneho postupu zamestnávateľov.

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/opatrenia-v-suvislosti-s-covid-19-v-rezii-zamestnavatelov.ppv-257.html

27. 1. 2021

Umožnenie vstupu na pracovisko zamestnancovi, ktorý z dôvodu zdravotnej kontraindikácie nemohol podstúpiť testy na koronavírus

Autor:  doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Za akých podmienok môže zamestnávateľ umožniť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý nemohol podstúpiť testy na koronavírus z dôvodu existujúcej zdravotnej kontraindikiácie? V článku analyzujeme právny problém, ktorý vznikol z nesúladu medzi vyhlášikou č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušným ustanovením zákona o BOZP. Článok obsahuje aj navrhované alternatívy pre zamestnávateľa vrátane našich odporúčaní.

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/umoznenie-vstupu-na-pracovisko-zamestnancovi-ktory-z-dovodu-zdravotnej-kontraindikacie-nemohol-podstupit-testy-na-koronavirus.ppv-238.html.

29. 1. 2021

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Autor: JUDr. Simona Laktišová

Môže zamestnávateľ nejakým spôsobom "prinútiť" zamestnanca, aby s ním uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, keď ju zamestnanec nechce podpísať?

Zamestnanca nie je možné k uzatvoreniu dohody prinútiť, nakoľko dohoda je dvojstranný právny úkon. Ustanovenie § 37 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. stanovuje, že právny úkon, ktorý nebol urobený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, je neplatný.

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Odpoveď: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovne-situacie/dohoda-o-hmotnej-zodpovednosti.ps-59.html

13. 11. 2020

COVID-19 Pokyn zamestnávateľa na celofiremné testovanie zamestnancov

Autor: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V poslednej dobe sa pravidelne objavujú otázky,  či je zamestnávateľ oprávnený vydať  svojim zamestnancom pokyn, ktorým im ukladá povinnosť absolvovať testovanie na Covid-19. Toto testovanie zorganizuje zamestnávateľ a uhradí náklady s ním spojenéPosúdenie predmetnej situácie treba vnímať z hľadiska dvoch právnych režimov, a to:

  • z hľadiska právnej úpravy ochrany osobných údajov vyplývajúcej najmä z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  (ďalej len „GDPR“) (výsledok o pozitivite/negativite má povahu osobného údaja osobitnej kategórie) 
  • z hľadiska právneho režimu príslušných pracovnoprávnych predpisov – najmä Zákonníka práce.

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Článok po registrácii nájdete tu: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/pokyn-zamestnavatela-na-celofiremne-testovanie-zamestnancov.ppv-222.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk