Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Voľné miesta na stredných školách v Bratislavskom kraji k 30. 6. 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Žiaci, ktorí neboli prijatí na strednú školu po ukončení 9. ročníka základnej školy a nemajú ukončenú povinnú školskú dochádzku, budú prostredníctvom príslušného regionálneho úradu školskej správy umiestňovaní na voľné miesta na stredných školách (neobsadené miesta po prijímacích skúškach).

Žiakom, ktorí neboli ani po ďalšom termíne prijímacej skúšky (2. kolo) prijatí na štúdium v žiadnej strednej škole, a žiakom, ktorí si po úspešnom skončení deviateho ročníka základnej školy alebo základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nepodali prihlášku na štúdium do strednej školy a nemajú splnenú povinnú školskú dochádzku, príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom plnenie povinnej školskej dochádzky v strednej škole. Na voľné miesta budú umiestňovaní aj žiaci 9. ročníka základnej školy pôvodom z Ukrajiny, ktorí boli do základných škôl na území Slovenskej republiky zaraďovaní v priebehu školského roka 2021/2022 v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Zdroj: https://www.russ-ba.sk/volne-miesta-na-strednych-skolach-v-bratislavskom-kraji-k-3062022/

 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov