Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vláda schválila tri novely zákonov, ktoré pôjdu do Národnej rady SR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Zákony reagujú na plánovanú reformu obsahu vzdelávania, digitalizáciu, reformu poradenského systému či zmeny vo vzdelávaní učiteľov.

V zákonoch sa definuje pojem inkluzívne vzdelávanie, ich súčasťou je aj transformácia poradenského systému. Zákony zohľadňujú zmeny v učive, na ktorých aktuálne pracujú učitelia a odborníci z praxe pod vedením ŠPÚ. Vzdelávanie učiteľov sa plánuje otvoriť aj pre neštátne subjekty, plánuje sa zavedenie školských klastrov, aj maximálny počet žiakov v školskom klube detí na 26. V rámci odborného vzdelávania sa umožní žiakom neskorší vstup do duálneho vzdelávania. 

Zmeny sa týkajú: 

 • zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
 • zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie

Viac tu: https://www.minedu.sk/polozili-sa-zaklady-reformy-skolstva/?fbclid=IwAR2Er6-Nl9tKmjl-dijGYap4qndI-kyA9zSY8FUd7LlxbGYi_al8k0kZ1Gk

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1155 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V návrhu zákona sa najmä:

 • zjednodušuje preukazovanie bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • ustanovuje možnosť zbaviť mlčanlivosti aj fyzickú osobu, ktorá už nevykonáva pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovnú činnosť odborného zamestnanca a ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako pedagogický zamestnanec alebo ako odborný zamestnanec,
 • vytvára nová kategória pedagogického zamestnanca, a to školský digitálny koordinátor,
 • ustanovuje, že za hodinu práce nadčas sa bude hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti považovať len vtedy, ak bude splnený základný úväzok,
 • rozširuje kompetencie školského špeciálneho pedagóga a niektorých odborných zamestnancov, reguluje výkon činnosti riaditeľa školy a školského zariadenia a rozširuje kompetencie školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní, 
 • mení zabezpečovanie uvádzania začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca, 
 • ustanovujú nové kariérové pozície školský digitálny koordinátor a koordinátor školského podporného tímu,
 • zjednodušuje zaraďovanie do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií,
 • rozširuje sa okruh atestačných organizácií, 
 • zjednodušuje sa organizovanie všetkých druhov vzdelávania v profesijnom rozvoji,umožňuje absolvovať kvalifikačné, funkčné, špecializačné a inovačné vzdelávanie aj ďalším fyzickým osobám, na ktoré sa inak zákon nevzťahuje, 
 • spresňuje spĺňanie podmienok odborného garanta a lektora kvalifikačného vzdelávania, 
 • spresňujú sa podmienky financovania profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • ustanovuje sa možnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytnúť dotácie zamerané na podporu aktivít profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • ustanovuje sa možnosť vzdelávať sa v inom než slovenskom jazyku, 
 • mení sa rozsah zapisovaných údajov v Centrálnom registri pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení,
 • ustanovujú sa podmienky zriadenia, zloženie a činnosť školského podporného tímu,
 • dopĺňa možnosť vyplácať funkčný plat za prácu nadčas v období čerpania náhradného voľna,
 • umožňuje priznať osobný príplatok pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca za prácu vykonanú nad rámec pracovných povinností na obdobie, kedy sú tieto činnosti vykonávané.

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26284/2

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie

Cieľom návrhu zákona je najmä:

 • zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách,
 • zosúladenie terminológie a systému hodnotenia žiakov v základných školách a v stredných školách,
 • rozšírenie dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia ako systémové opatrenie,
 • otvorenie trhu s edukačnými publikáciami,
 • úprava zdravotnej spôsobilosti žiaka,
 • spresnenie postupov vo výchove a vzdelávaní v školách s medzinárodným programom,
 • zmena spôsobu získavania nižšieho stredného vzdelania,
 • komplexná zmena systému poradenstva a prevencie,
 • zavedenie pojmu národnostné školy a národnostné školské zariadenia, 
 • zníženie množstva zákonnej úpravy vo vzťahu k pedagogickej dokumentácii a ku komisiám pri ukončovaní výchovy a vzdelávania v stredných školách,
 • vytvorenie rámca pre väčšiu variabilitu pôsobenia škôl s organizačnými zložkami.

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26320/1

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.

Návrh zákona napr.:

 • reaguje na potrebu odstránenia administratívnej záťaže pri vstupe odboru vzdelávania učiteľstvo pre materskej školy a vychovávateľstvo do systému DV,
 • zavádza možnosť vstupu centier pre deti a rodiny a subjektov, ktoré vykonávajú OSPODaSK a poskytovateľov sociálnych služieb do systému DV,
 • zavádza sa nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra, ktorého cieľom je podporiť predovšetkým vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému DV, zvýšiť kvalitu a atraktivitu poskytovaného odborného vzdelávania a prípravy v systéme DV ako aj celkovej koordinácie odborného vzdelávania a prípravy zo strany zamestnávateľov a stavovských a profesijných organizácií,
 • zavádza osobitný model experimentálneho overovania odborov vzdelávania na SOŠ, stredných športových školách, stredných umeleckých školách a konzervatóriách, ktorého cieľom je ešte viac zosúladiť potreby trhu práce a zamestnávateľov s ponukou odborov vzdelávania, čo má byť zabezpečené prostredníctvom podávania návrhov na nové odbory vzdelávania cez vecne príslušné stavovské organizácie a profesijné organizácie,
 • odstraňuje administratívnu záťaž pre zamestnávateľov v procese overovania spôsobilosti pre systém DV,
 • zavádza sa možnosť realizovať praktické vyučovanie formou cvičnej práce aj v akreditovanej inštitúcii v rámci praktického vyučovania v zahraničí,
 • rozširujú sa dôvody možnosti výpovede zmluvy o DVzo strany stredných od borných škôl,
 • optimalizuje sa spolupráca SOŠ so zamestnávateľom v procese prijímania žiakov do systému DV za účelom efektívnejšej informovanosti všetkých relevantných subjektov,
 • upravujú sa náležitosti ukončenia učebnej zmluvy písomnou dohodou so súhlasom školy a ďalšie náležitosti učebnej zmluvy,
 • upravujú sa náležitosti týkajúce sa praxe hlavného inštruktora a inštruktora a možnosť získať kvalifikáciu hlavného inštruktora alebo inštruktora v neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa, problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku zamestnávateľa, stravovanie žiakov vo vlastnom zariadení u zamestnávateľa, či podnikové štipendium pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania aj mimo pracoviska praktického vyučovania.

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26283/2


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov