Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vláda schválila svoje programové vyhlásenie

Kategória: Aktuality Autor/i: vlada.gov.sk

Vláda v pondelok schválila svoj program. Kabinetu ho predložil premiér Ľudovít Ódor. Programové vyhlásenie vlády následne predloží na rokovanie Národnej rady (NR) SR a požiada parlament o dôveru.

„Našou prioritou bude okrem riešení aktuálnych problémov aj dôraz na budúcnosť, konkurencieschopnosť a úspech Slovenska. Krajina sa nedá donekonečna riadiť zo spätného zrkadla, nemôžeme ignorovať trendy, ktoré určujú život v 21. storočí," uviedli predkladatelia. V kľúčových oblastiach sľubujú pripravenie strategických materiálov s konkrétnymi krokmi pre budúcu vládu. Zároveň vláda odborníkov nebude otvárať kultúrno-etické témy.

Vládny kabinet si kladie za cieľ riadny chod štátu do volieb, zodpovedný rozpočet a proeurópsku a západnú zahraničnú politiku. „Spojíme odborné kapacity štátu a pripravíme možnosti pre budúcu vládu, ako zabezpečiť poriadok vo verejných financiách. Slovensko potrebuje realistický, efektívny a zodpovedný plán konsolidácie," ozrejmil.

Za kľúčovú považuje vláda prípravu a implementáciu opatrení, ktoré pomôžu slabším príjmovým skupinám v boji s vysokou infláciou a jej dosahmi. „Namiesto adresnej pomoci tým, ktorí to naozaj potrebujú, dominujú plošné riešenia. A tie si v našej súčasnej rozpočtovej situácii nemôžeme dlhodobo dovoliť," skonštatovali predkladatelia. Pomáhať slabším a rešpektovať menšiny môže mať podľa vlády ekonomické benefity pre celú krajinu.

Ministri chcú zabezpečiť efektívne využívanie finančných prostriedkov z Európskej únie, aby sa minimalizovalo ich prepadnutie. Chcú preto navrhnúť spôsoby, ako efektívnejšie, transparentnejšie a profesionálnejšie riadiť tieto vzácne zdroje.

Vláda si dáva za cieľ udržať a prilákať talenty. „Slovensko nielenže nevie udržať svojich talentovaných ľudí, ale stáva sa neatraktívne pre šikovné mozgy zo zahraničia. Spoločnými silami musíme docieliť, aby sa tento trend postupne zvrátil," poukázala.

Vláda chce byť aj naďalej „spoľahlivým a angažovaným partnerom, ktorý uprednostní spoločné európske riešenia pred jednostrannými krokmi".

Programové vyhlásenie vlády

Zdroj: https://www.vlada.gov.sk/vlada-schvalila-svoje-programove-vyhlasenie/?csrt=6519904025158156631


Školstvo v Programovom vyhlásení vlády

Krajina bez moderného a kvalitného systému vzdelávania je vopred odsúdená na neúspech

Vláda vníma oblasť vzdelávania a výskumu ako kľúčovú pre napredovanie spoločnosti. Napriek častým deklaráciám nebolo vzdelávanie dlhé roky skutočnou prioritou krajiny. Dôsledkom čelíme všetci a spoločne ich musíme naprávať: od investičného dlhu v regionálnom i vysokom školstve a vede, cez nízku atraktivitu učiteľského povolania a prostredia až po únik talentov a mozgov do zahraničia. Vláda je presvedčená, že zmena tohto stavu musí kombinovať financovanie vzdelávania s potrebami prechodu na vzdelanostnú ekonomiku. Z týchto dôvodov vláda zahrnie výdavky na výskum a vzdelávanie v rozpočte, ktorý pripraví na rok 2024 a vo východiskách pre rozpočet na ďalšie roky tak, aby bola jasne nastavená dlhodobo udržateľná trajektória pre dosiahnutie priemeru krajín EÚ.

Kľúčovým i parametrami, ktoré vláda pri prijímaní opatrení bude sledovať, je miera podpory učiteľov na všetkých stupňoch škôl, zvýšenie transparentnosti a efektívnosti využívania finančných prostriedkov v školách a vytvorenie pravidiel kvalitnej participácie rôznych súčastí rezortu organizácií reprezentujúcich školy a učiteľov, odborných organizácií. Popri tom bude reagovať na akútne výzvy, akými sú, napríklad, dostupnosť učebníc, začlenenie ukrajinských detí do vzdelávacieho procesu či vplyvy energetickej krízy n a školy.

Krátkodobé priority

Implementácia zmien v cieľoch, obsahu a forme vzdelávania. Vláda bude pokračovať v rozbehnutom projekte zmien v cieľoch, obsahu a forme vzdelávania. Otvorí ďalších 16 regionálnych centier podporujúcich zdieľanie dobrej praxe a pomáhajúcich učiteľom v zavádzaní moderných metód aa foriem učenia. Zároveň bude vyhlásená výzva na zriadenie posledných ôsmich centier, čím sa vytvoria predpoklady pre splnenie cieľa Plánu obnovy a odolnosti. Rovnako bude pripravená koncepcia učebnicovej politiky vrátane zavedenia nových kritérií hodnotenia edukačných publikácií, a prípravy mechanizmov na digitálnu transformáciu učebných textov pre žiakov a učiteľov. Cieľom je vytvoriť predpoklady na to, aby postupne všetci učitelia na Slovensku zvládli svoju novú hlavnú úlohu, ktorou už nebude predovšetkým zrozumiteľne vysvetľovať učivo, ale najmä vytvárať podmienky, v ktorých sa žiak bude samostatne učiť a učiteľ bude jeho sprievodcom v procese nadobúdania potrebných spôsobilostí a zručností. V reakcii na alarmujúci nedostatok pohybu detí bude vláda podporovať koncept Aktívna škola od septembra 2023.

Zvyšovanie dostupnosti kvalitného vzdelávania. Vláda pripraví situačnú správu o stave inkluzívneho vzdelávania v SR, jeho dostupnosti s ohľadom na deti z marginalizovaných rómskych komunít so zdravotným postihnutím a z prostredia generačnej chudoby. Na jej základe vláda pripraví opatrenia zabezpečujúce dostupnosť a kvalitu inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch, nadväzujúc na už prijaté opatrenia a reformy Plánu obnovy a odolnosti. Vláda sa zaväzuje podporiť plnohodnotnú aplikáciu systému podporných opatrení poskytovaných formou rozvoja vedomostí, zručností a schopností, pričom tie budú určené všetkým deťom vrátane asistentov špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov škôl.

Zavedenie výkonnostných zmlúv s verejnými vysokými školami a novej metodiky ich financovania. Vláda uskutoční zmeny vo financovaní vysokého školstva, čím dôjde aj k posilneniu jeho financovania, a to najmä pomocou zavedenia výkonnostných zmlúv s verejnými vysokými školami, ktoré majú potenciál prispieť k cielenému rozvoju jednotlivých vysokých škôl v oblastiach, kde majú najväčší potenciál. Vláda zároveň zintenzívni boj s plagiátorstvom.

Strednodobé priority

Zvýšenie atraktivity učiteľského povolania. Ohrozením fungovania vzdelávacieho systému v budúcnosti je dlhodobo neriešený problém získavania pedagógov ale aj odborných a podporných zamestnancov do škôl. Tento problém je dnes zvlášť vypuklý v ekonomicky najrozvinutejších regiónoch Slovenska ako aj pri niektorých učiteľských špecializáciách, ale možno predpokladať celkový nedostatok vyplývajúci zo starnutia pracovníkov na školách a zvyšovania počtu školopovinných detí. Vláda pripraví alternatívy riešení tohto problému. 

Optimalizácia modelu školy, siete škôl a ponuky odborov vzdelávania. Vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu pripraví vláda východiská optimálneho nastavenia siete škôl a ponuky odborov vzdelávania v súlade s potrebami trhu práce, a to aj so zreteľom na budúce potreby strategických investorov a potrebu zvyšovania kvality celoživotného vzdelávania. Dlhodobo existujúcim problémom v oblasti regionálneho školstva je zastaraný model fungovania škôl. Riešenie tejto situácie si vyžaduje transformáciu škôl i siete škôl pre potreby modernej doby. Vytvorí podmienky pre participatívnu diskusiu k stanoveniu kritérií kvality školy a následné meranie takejto kvality, aby sme ju v budúcnosti mohli efektívne hodnotiť.

Zlepšovanie medzinárodného postavenia slovens kých vysokoškolských a výskumných inštitúcií (priorita vlády). Podpora výskumu spoločne s podporou vysokého školstva sú dôležitou súčasťou rozvoja spoločnosti, udržania a prilákania talentu na Slovensko. Vláda bude presadzovať existujúce a navrhne ďalšie opatrenia na zlepšovanie medzinárodného postavenia slovenských vysokoškolských a výskumných inštitúcií, a to s cieľom nielen prilákať talent, ale aj zabezpečiť cirkuláciu mozgov medzi Slovenskom a zahraničím. Na posilnenie etických princípov v akademickom prostredí vo vzťahu k výskumu a tiež k vzdelávaniu zabezpečí vytvorenie etického kódexu a etickej komisie pre vysoké školy, vedu a výskum. Zároveň bude vytvárať podmienky a poskytovať podporu pri koncentrácii a budovaní výskumných infraštruktúr vrátane zapájania slovenských organizácií do nich. Vláda bude klásť dôraz na otvorené zdieľanie výsledkov tvorivej činnosti realizovanej s podporo už verejných zdrojov. Sústredí sa tiež na rozvoj podpory pre študentov a študentky v špecifických životných situáciách a s trvalými znevýhodneniami.

Zdroj: https://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-2023/?csrt=6519904025158156631


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov