Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vláda schválila novelu zákona o odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave by mala priniesť zmeny v systéme duálneho vzdelávania. Ich cieľom je zefektívniť vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do tohto systému. 

Návrh novely môže priniesť:

  • odstránenie bariéry, ktorou bolo krátenie normatívu na praktické vyučovanie,
  • znižovanie administratívnej záťaže - odstránenie lehoty na podanie žiadosti o overenie spôsobilosti, nahradenie predloženia dokumentov čestnými vyhláseniami, odstránenie povinnosti podrobiť sa ďalšiemu overovaniu spôsobilosti pri navýšení počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania,
  • zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania,
  • vypustenie vzorových učebných plánov a osnov zo zákona, ich nahradenie ŠkVP (vypracovanie v spolupráci SOŠ a zamestnávateľa),
  • skracuje sa lehota na vypovedanie zmlúv, umožňuje sa uzatvoriť učebnú zmluvu aj do 31. 1. príslušného školského roka v taxatívne vymedzených prípadoch a upravujú sa náležitosti vypovedania oboch typov zmlúv,
  • zavádza sa inštitút podnikovej školy - podniková škola je vzhľadom na svoje osobitosti vylúčená z plánovacieho procesu určovania počtu tried prvého ročníka pre stredné školy samosprávnym krajom, čím sa zvyšuje flexibilita jej pôsobnosti.,
  • zavádza sa nová pozícia hlavného inštruktora,
  • návrh zákona upravuje problematiku kariérového poradenstva

Najväčšej úprave podlieha kompetencia samosprávnych krajov určovať vo svojej územnej pôsobnosti pre stredné školy počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok. Nastavenie plánov výkonov stredných škôl nebude podliehať rozhodovaniu prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, ktoré prijíma zastupiteľstvo samosprávneho kraja, ale bude vydávané predsedom samosprávneho kraja, ktorému predchádza kompletný plánovací proces v rámci odborných organizačných útvarov samosprávneho kraja a následné prerokovanie v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie, pričom kritériá pre určovanie počtu žiakov a určovanie stredných škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja budú spracované prostredníctvom všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov