Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Verejná ochrankyňa práv - Opatrenia týkajúce sa vzdelávania zabúdajú na deti z ohrozených skupín

Kategória: Aktuality Autor/i: vop.gov.sk

Verejná ochrankyňa práv zrealizovala právnu analýzu rozhodnutí týkajúcich sa mimoriadneho prerušovania prezenčnej školskej výučby. Podľa zákona bolo prerušenie možné a nepochybne sledovalo legitímny cieľ, ktorým je spomalenie šírenia ochorenia COVID-19. Napriek tomu mohlo dôjsť k porušeniu práv žiakov stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. Rozhodnutia neboli vždy v jednotlivých obdobiach nevyhnutné a primerané. So svojimi zisteniami sa obrátila na MŠVVaŠ SR i Ústredný krízový štáb. O výsledkoch preskúmavania informovala aj prezidentku SR.

Rozhodnutia dostatočne nezohľadňovali fakt, že na Slovensku máme žiakov bez prístupu k online vzdelávaniu. Osobitne citeľné sú tieto zásahy pri žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre ktorých mimoriadne prerušenie prezenčnej školskej výučby znamená stratu prístupu k akémukoľvek vzdelaniu v tej najcitlivejšej časti – v rámci povinnej školskej dochádzky. Pre deti, ktoré nemajú prístup k online výučbe by preto mal byť garantovaný prístup k prezenčnému vzdelávaniu, i keď s prísnymi obmedzeniami. Súčasné podmienky vzdelávania v skupinách po piatich žiakoch sa však nevzťahujú na všetkých žiakov bez prístupu k online výučbe a nedokázali zabezpečiť takúto výučbu pre všetkých žiakov, ktorí ju potrebujú.

Preukazovanie sa negatívnym testom v škole môže byť ústavne konformné, avšak len za určitých predpokladov. Prvým je splnenie podmienky nevyhnutnosti, a to odôvodnením regionálnou epidemiologickou situáciou. Druhým kritériom je splnenie podmienky primeranosti, ktorá súvisí aj so zabezpečením finančnej i kapacitnej dostupnosti testovania zo strany štátu. Pri splnení týchto predpokladov je však potrebné netestovaným žiakom zabezpečiť prístup k online vzdelávaniu a pre žiakov bez prístupu k online výučbe bude potrebné zachovať výnimky obmedzeného prezenčného vzdelávania aj pre netestovaných žiakov. Vyžadovanie testovania zákonných zástupcov nepovažuje verejná ochrankyňa práv za nevyhnutné, primerané a ani rozumne odôvodnené sledovaným cieľom.

Verejná ochrankyňa práv vníma aktuálnu epidemiologickú situáciu a nežiada ministra školstva o okamžité obnovenie prezenčnej výučby. Akcentuje však potrebu pripravenia plánu prijímania opatrení v oblasti vzdelávania reflektujúceho aj regionálny vývoj epidemiologickej situácie a požiadavky na vzdelávanie ohrozených žiakov. Víta schválenie COVID automatu, no zároveň vníma, že nereflektuje všetky dôležité odporúčania súvisiace so vzdelávaním. V ďalšom období bude potrebné zamerať sa aj na zistenia o porušení práv žiakov.

 Zdroj: https://www.vop.gov.sk/opatrenia-t-kaj-ce-sa-vzdel-vania-zab-daj-na-deti-z-ohrozen-ch-skup-n


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov