Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

V Programovom vyhlásení vlády je vzdelávanie základným pilierom budúcej prosperity Slovenska

Kategória: Aktuality Autor/i: rokovania.gov.sk

Vláda SR vníma rezort školstva ako jednu z najväčších výziev nasledujúcich rokov, a to z viacerých dôvodov. Problematika školstva bola dlhodobo zanedbávaná, neriešená a podliehala nekoncepčným krokom. Vláda SR si uvedomuje, že deti a mládež sú tým najcennejším zdrojom rozvoja, aký máme, a preto bude pristupovať k problematike vzdelávania transparentne, participatívne, s rešpektom a primeranou podporou.

Dnešná spoločnosť a jej vzdelávanie je súčasťou zásadných ekonomických, sociálnych, technologických a environmentálnych zmien. Školstvo musí meniace sa podmienky dnešného sveta reflektovať v obsahu vzdelávania, v metódach a prístupoch, aby pripravilo mladých ľudí na ich úspešnú budúcnosť. Nositeľmi týchto zmien musia byť vzdelaní, motivovaní a adekvátne odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci, využívajúci svoje odborné znalosti a zručnosti, ako aj ďalší zamestnanci v školstve a odborníci z oblasti vzdelávania. Vláda SR bude klásť dôraz na budovanie odborných vedomostí, zručností a kompetencií absolventov, ako aj na rozvoj ich schopnosti flexibilne reagovať na zmeny, spolupracovať, kriticky myslieť, využívať technológie vo svoj prospech, odolávať konšpiráciám a dezinformáciám a zároveň rozvíjať svoju tvorivosť, etické správanie a schopnosť prevziať zodpovednosť. Preto bude vláda presadzovať aktualizáciu obsahu výchovy a vzdelávania, zatraktívnenie foriem a metód vyučovania na úrovni základných, stredných aj vysokých škôl, bude klásť dôraz na digitálnu transformáciu školstva, rovnako ako na motivujúce ohodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov a ich sústavný profesijný rozvoj. Zároveň bude presadzovať dôslednú akreditáciu vysokoškolských programov s dôrazom na rozvoj kvality a zlepšovania sa, na flexibilné reagovanie škôl na potreby trhu práce a celostný rozvoj učiacich sa, na funkčné neformálne a celoživotné vzdelávanie, na podporu vstupu odborníkov z praxe do vzdelávania, na podporu medzinárodnej spolupráce na všetkých úrovniach vzdelávania a výskumu a na transparentnú, cielenú a merateľnú podporu vedy a výskumu, zasadenú do európskeho kontextu.

Vláda SR uznáva, že popri formálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí zohráva dôležitú úlohu ich neformálne vzdelávanie a práca s deťmi a mládežou, ktoré sa realizujú v čase mimo vyučovania, a preto podporí rozvoj príslušnej infraštruktúry a zabezpečí systémovú a transparentnú finančnú podporu neformálneho vzdelávania, vrátane umeleckého vzdelávania a voľnočasových aktivít.

Ďalším cieľom Vlády SR je zjednotiť riadenie, financovanie a správu školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl v zmysle platných zmlúv medzi štátom a cirkvami a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení, ktoré napĺňajú ústavný rámec práva na vzdelávanie. Vláda bude presadzovať, aby optimalizovaná sieť škôl a školských zariadení a jej štíhly manažment tvorili otvorený, pružný, vzájomne prepojený, komunikujúci a zdokonaľujúci sa systém, ktorý slúži predovšetkým potrebám detí, žiakov, študentov, učiteľov, rodičov i celej spoločnosti a nie sám sebe. Riadenie škôl a školských zariadení je potrebné modernizovať na úroveň dobre spravovaných organizácií, schopných plniť požiadavky doby. Vláda SR bude preto presadzovať transparentne fungujúci efektívny rezort s rovným prístupom ku všetkým jeho aktérom. Vláda SR zváži zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva a bude priamo výkonom prenesených kompetencií financovať vzdelávanie vo všetkých typoch a druhoch škôl cez zriaďovateľov. Vláda SR vyvinie úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia.

Vláda SR vytvorí v školstve funkčnú platformu pre stálu komunikáciu a spoluprácu aktérov vo vzdelávaní, s cieľom rýchlo reagovať na podnety z praxe a zároveň zabezpečiť pružný prenos potrebných informácií smerom ku školám a školským zariadeniam.

Vzdelávanie a starostlivosť v rannom detstve 

Vláda SR považuje ranú starostlivosť a predprimárne vzdelávanie za kľúčový faktor naštartovania úspešnej životnej dráhy každého jednotlivca v spoločnosti, založenej na celoživotnom učení sa a na rovnosti príležitostí participovať na živote demokratickej spoločnosti. Vláda zabezpečí širokú prístupnosť k ranej starostlivosti a predprimárnemu vzdelávaniu podľa potrieb detí, rodičov a komunít, v ktorých žijú.

Vláda SR zabezpečí, aby raná starostlivosť a predprimárne vzdelávanie mohli dôsledne plniť všetky svoje dôležité funkcie - vzdelávaciu, sociálnu a kompenzačnú - a zabezpečí pre tieto funkcie kvalitné programy. Presadí integrované a diverzifikované zabezpečenie tejto služby s dôrazom na kvalitu pracovníkov, ktorí v tejto oblasti pôsobia.

Vláda SR presadí čo najväčšie využívanie eurofondov, vrátane alternatívnych zdrojov financovania s cieľom vybudovania dodatočných kapacít materských škôl, s cieľom postupného zavádzania nárokovateľnosti miesta v materskej škole. Zároveň vytvorí predpoklady na zjednodušenie ich zriaďovania aj v priestoroch základných škôl, u zamestnávateľov a ďalších zriaďovateľov a primerané legislatívne podmienky pre všetky typy materských škôl a iných zariadení starostlivosti pre deti v predškolskom veku s cieľom reagovať na nedostatočné kapacity a dosiahnuť vyššiu zaškolenosť detí v predškolskom veku.

Vláda SR zváži možnosť poskytovať príspevok zákonným zástupcom dieťaťa od 3 rokov, ktoré sa z kapacitných dôvodov nedostalo do materskej školy. Príspevok bude možné využiť len na výchovu a vzdelávanie dieťaťa preukázateľným spôsobom (napr. v neštátnej materskej škole).

Vláda SR zabezpečí, aby deti ohrozené rizikovým prostredím povinne navštevovali materskú školu od troch rokov.

Základné a stredné školstvo 

Dnes sú školy konfrontované s potrebami a požiadavkami rodičov, univerzít, zamestnávateľov, čo vytvára tlak na rozširovanie obsahu vzdelávania. Výsledkom je, že žiakom chýba dostatok času na zvládnutie kľúčových kompetencií a na rozvoj iných oblastí a súvislostí života. Preto je čas posunúť sa od zvyšovania množstva vyučovacích hodín ku kvalitnému vzdelávaciemu času, aby mali žiaci a študenti dostatočný priestor na hlbšie porozumenie obsahu vzdelávania. Vláda SR prijme opatrenia na skvalitnenie podmienok vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách, otvorí diskusiu o zvyšovaní kvality školy spojenú s vyhodnocovaním efektívnosti vynaložených prostriedkov na vzdelávanie, redefinuje úlohu školskej inšpekcie a podporí prácu pedagogických zamestnancov navýšením počtu odborných zamestnancov, školských špeciálnych pedagógov a pedagogických asistentov priamo na školách.

Vláda SR si uvedomuje, že kľúčom k dobrému vzdelávaniu je učiteľ. Preto zabezpečí skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov na vysokých školách s dôrazom na inovatívne metódy výučby a bude spolupracovať s vysokými školami na presadzovaní adekvátnych požiadaviek na uchádzačov o štúdium učiteľstva.

Vláda SR bude klásť dôraz na skvalitnenie ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom vysokých škôl, transformovaných inštitúcií ministerstva, neštátnych subjektov či zdieľania príkladov dobrej praxe, ktoré budú predovšetkým zamerané na sústavný profesijný rozvoj učiteľov. Vytvorí podmienky na funkčnú spoluprácu základných, stredných škôl a fakúlt pripravujúcich učiteľov s inštitúciami ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja učiteľov pri stanovovaní reálnych potrieb vzdelávania. V nadväznosti na skvalitnenie prípravy a ďalšie vzdelávanie pedagógov Vláda SR zabezpečí aj ich adekvátne ohodnotenie, vytvorí podmienky na kontinuálny rast platov pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť platy pedagogických zamestnancov v závislosti od možnosti štátneho rozpočtu. Vláda SR podporí transparentné a otvorené formy moderného manažmentu škôl s efektívnym a jasným rozdelením kompetencií, zodpovednosti a zdravým pracovným prostredím pre učiteľov. Podporí nástroje na odmeňovanie učiteľov aj cez pohyblivú zložku s cieľom finančne motivovať aktívnych učiteľov.

Vláda SR podporí otvorenie trhu s učebnicami, zabezpečí chýbajúce učebnice, podporí tvorbu kvalitných učebníc a učebných zdrojov, ako aj ich bezplatných elektronických verzií, umožní využívanie digitálnych vzdelávacích systémov a materiálov v školách. Jej ambíciou je umožniť školám nakupovať učebnice podľa vlastného výberu so zabezpečením príslušných finančných prostriedkov. Vláda ďalej podporí aktivity škôl v spolupráci so zamestnávateľmi a vysokými školami s cieľom identifikovať talenty, podporiť ich rozvoj a zabezpečiť, aby mali možnosť zostať na Slovensku po ukončení štúdia.

Rovnosť príležitostí vo vzdelávaní

Vláda SR vo vzdelávaní vníma rozmanitosť vzdelávacích potrieb detí, žiakov a študentov. Pozornosť venuje vzdelávaniu žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tiež žiakov s nadaním. Cieľom je prostredníctvom kvalitného vzdelávania pomôcť žiakom a študentom efektívne sa začleniť do života či na trh práce a byť plnohodnotnými členmi spoločnosti. Preto bude Vláda SR venovať pozornosť najmä zaškoleniu detí so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia v materských školách tak, aby mohli plynulo prejsť do základných škôl a dosahovať primerané školské výsledky. Podporí projekty, ktorých cieľom je overiť prístupy k znižovaniu segregácie vo vzdelávaní. Vláda SR prijme stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na všetkých jeho úrovniach a v súlade s ňou vytvorí podmienky na zabezpečenie nárokovateľných podporných služieb a opatrení, vrátane zabezpečenia potrebného odborného personálu a podporných tímov do škôl a školských zariadení. Individualizovaný prístup vo vzdelávaní a podpora bude dostupná pre všetky deti, žiakov a študentov podľa ich potrieb, so špecifickým dôrazom na žiakov a študentov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Osobitný zreteľ sa bude brať aj na žiakov s odlišným materinským jazykom od vyučovacieho jazyka v škole. Vláda zaradí nedostatočné ovládanie vyučovacieho jazyka školy medzi kritériá špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a zároveň zabezpečí týmto žiakom dostatočnú podporu. Vláda zavedie koordinovaný nadrezortný systém včasnej intervencie pre deti so zdravotným znevýhodnením a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodiny v prirodzenom prostredí dieťaťa. Proces tvorby systému, legislatívy a financovania bude koordinovaný spoločne v rezortoch zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí a financií, podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie. Spolu so samosprávami bude podporovať navýšenie odborného personálu a podporných tímov v školách a v školských zariadeniach a podporí dialóg s regionálnou a miestnou samosprávou o možnostiach zavádzania inkluzívneho vzdelávania na lokálnej úrovni.

Vláda SR si uvedomuje, že Slováci žijúci v zahraničí v rámci rovnosti príležitostí majú mať možnosť vzdelávať sa v slovenskom jazyku. Preto podporí túto oblasť adekvátnymi opatreniami v spolupráci s relevantnými inštitúciami.

Národnostné školstvo

V otázkach národnostného školstva kladie Vláda SR dôraz na posilnenie jeho kvality a odborného zázemia, na vytváranie rovnakých príležitostí pre všetkých žiakov s ohľadom na ich materinský jazyk. Pri zabezpečení týchto cieľov vláda podporí fungovanie škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín, ako aj škôl, kde prevláda národnostná menšina a kde je dopyt po škole s vyučovacím jazykom slovenským. Vláda SR definuje pojem národnostné školstvo v rámci legislatívy SR a zvýši podporu a rozvoj vzdelávania detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám v ich materinskom jazyku. Vláda SR zabezpečí aktuálne a moderné učebnice a ďalšie učebné materiály na výučbu pre materské, základné a stredné školy s vyučovacím jazykom alebo s vyučovaním jazyka národnostných menšín s dôrazom na ich dostupnosť pre žiakov a školy. Vláda podporí pedagogických zamestnancov a školy vo využívaní digitálnych technológií v procese výučby, zabezpečí úpravy v metodike výučby slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom alebo s vyučovaním jazyka národnostných menšín a rozvoj didaktiky slovenského jazyka ako druhého jazyka. Zároveň zabezpečí skvalitnenie odbornej prípravy, kontinuálneho vzdelávania a osobného rozvoja pedagógov a odborných zamestnancov vyučujúcich na školách s vyučovacím jazykom alebo s vyučovaním jazyka národnostných menšín s dôrazom na princípy inkluzívneho vzdelávania, interkultúrneho a interetnického dialógu, vrátane prípravy kvalifikovaných učiteľov maďarského, rómskeho a rusínskeho jazyka ako základného predpokladu pre zabezpečenie možnosti kontinuálneho vzdelávania v jazyku národnostných menšín. Zanalyzuje postavenie malotriednych škôl, ktoré prispievajú k zachovaniu menšinovej identity príslušníkov národnostných menšín.

Zdroj:  https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24756/1?fbclid=IwAR2nNC_JrWIc3-80DFle13vma5lHNkqyO5G6MhPD5VqTq5VcY07n-OtBZro

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov