Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

V akých oblastiach VÚDPaP metodicky usmerňuje

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

VÚDPaP špecifikuje, v čom poskytuje metodické usmernenie.

VÚDPaP odpovedá na odborné otázky, súvisiace s činnosťou zariadení v systéme výchovného poradenstva a prevencie, konzultuje postupy pri odborných činnostiach školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, psychológov, výchovných poradcov a školských poradcov, konzultuje výber diagnostických nástrojov a interpretáciu výsledkov, ponúka inovatívne prístupy a vzdelávacie programy pre prácu s deťmi a žiakmi v systéme výchovného poradenstva a prevencie.

V prípade nejednoznačného výkladu legislatívy, dodatkov k legislatíve, metodických usmernení a pokynov treba kontaktovať inštitúciu, ktorá predmetné dokumenty vydala. Konzultácie VÚDPaP poskytuje primárne emailom, spravidla odpovedá najneskôr do 30 dní.

Otázky k metodickému usmerneniu: metodik@vudpap.sk

Zdroj: https://vudpap.sk/pre-verejnost/konzultacie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk