Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie pre ZŠ a SŠ k tretej hodine telesnej výchovy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa § 15a ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), základná škola splní najmenší počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, ak v súčte za všetky triedy vyučuje 3 a viac vyučovacích hodín TaŠV týždenne. Čo sa týka stredných škôl (okrem tanečných, hudobných a dramatických konzervatórií), tie splnia najmenší počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, ak v súčte za všetky triedy vyučuje 2 a viac vyučovacích hodín TaŠV týždenne. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri vyučovaní TaŠV.

Podľa schválených rámcových učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu je ustanovená najnižšia hodinová dotácia telesnej a športovej výchovy pre žiakov základných škôl priemerne najmenej 2 vyučovacie hodiny v každom ročníku. Ak má škola vhodné podmienky, na telesnú výchovu môže nad rámec hodinovej dotácie využiť disponibilné (voliteľné) hodiny, napríklad formou výletov, exkurzií či športových výcvikov. Vhodným doplnkom sú aj mimovyučovacie aktivity zastrešené projektom Aktívna škola.

Stredné školy postupujú podľa schválených rámcových učebných plánov štátnych vzdelávacích programov príslušných študijných odborov a učebných odborov. Počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy na žiaka aj nad rámec je možné navýšiť napríklad kurzom pohybových aktivít v prírode. Vhodným doplnkom je aj samostatné praktické vyučovanie v dielni, na pracovisku zamestnávateľa, alebo na pracovisku praktického vyučovania, alebo mimovyučovacie aktivity zastrešené projektom Aktívna škola.  

Usmernenie pre základné školy a stredné školy na zabezpečenie jednotného postupu pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy od školského roka 2023/2024

Zdroj: https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-pripravil-usmernenia-pre-zs-a-ss-k-tretej-hodine-telesnej-vychovy-od-skolskeho-roku-20232024/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk